Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 Výsledok hospodárenia a jeho skreslenie:

Ak analytik dostane do rúk finančné výkazy neznámej firmy, tak spravidla prvé čo urobí je, že sa pozrie na veľkosť celkových tržieb a hospodársky výsledok vo výkaze ziskov a strát. Veľkosť tržieb vypovedá o veľkosti analyzovaného subjektu a hospodársky výsledok je kľúčový pre hodnotenie kvality podnikania tohto subjektu. Avšak sám hospodársky výsledok, či jeho absolútna výška, majú len obmedzenú vypovedaciu schopnosť pre analýzu ziskovosti. Hospodársky výsledok je spravidla skreslený mimoriadnymi a nefinančnými účtovnými operáciami a jeho absolútna výška, bez porovnateľnosti k nejakej ďalšej hodnote, nemá veľkú vypovedaciu schopnosť. Z týchto dôvodov sa pre výpočet rentability upravuje hospodársky výsledok podľa potrieb analytika a až následne sa tento upravený výsledok hospodárenia spravidla porovná s tržbami (rentabilita tržieb - ROS), majetkom (rentabilita aktív - ROA) či vlastným imaním (rentabilita vlastného imania - ROE).

Čo je výsledok hospodárenia (zisk/strata)?

Výsledok hospodárenia sa vypočíta z výsledovky ako rozdiel výnosov a nákladov. Zisk vznikne, ak sú výnosy vyššie ako náklady. Ak sú výnosy nižšie ako náklady, vznikne strata. Výsledok hospodárenia však nezohľadňuje povahu týchto nákladov a výnosov. Napríklad ak spoločnosť vytvorí v danom roku zisk rozpustením rezerv z minulých rokov a po odpočítaní týchto rezerv z výpočtu je spoločnosť za daný rok reálne v strate, tak zisk nevypovedá o reálnom prevádzkovom hospodárení spoločnosti za daný rok. Hospodársky výsledok spravidla neodráža reálnu ziskovosť spoločnosti a je nutné ho preto upraviť.

Prečo zisk nie je príjmom?

Zisk nie je príjmom, pretože výsledovka nezachytáva príjmy a výdavky, teda reálny tok peňazí, ale zachytáva výnosy a náklady. Na sledovanie príjmov a výdavkov je určený výkaz cash flow. Kedy je výnos príjmom? Pokiaľ ide o predaj v hotovosti je výnos i príjmom. Pokiaľ ide o predaj na faktúru s odloženou splatnosťou, je výnos v okamihu vystavenia faktúry, avšak príjem až v okamihu uhradenia faktúry, respektíve pohľadávky.

Príklady skreslenia výsledku hospodárenia:

  1. Zisk bol vytvorený nepeňažnými účtovnými operáciami: rozpustením rezerv alebo opravných položiek do výnosov, precenením zásob, vytvorením odloženej daňovej pohľadávky a pod.. Spoločnosť je stratová z prevádzkovej činnosti, avšak preúčtovaním týchto operácií dosiahla opticky zisk.
  2. Zisk bol vytvorený z činnosti neoperačnej povahy: mimoriadne výnosy (poistné plnenie poisťovne, releasing strojov, predaj budov a pod.). Spoločnosť je stratová z prevádzkovej činnosti, iba týmito mimoriadnymi operáciami peňažnej povahy dosiahla zisk. Pozn.: Na rozdiel od nepeňažných účtovných operácií, s výnimkou rozpustenie opravných položiek proti reálnemu speňaženie aktív, znamenajú tieto operácie spravidla aj príliv cash flow.
  3. Problematické/nedobytné pohľadávky alebo nepredajné/znehodnotené zásoby prevýšili zisk spoločnosti. Spoločnosť zarobila 1 mil. EUR, avšak vznikli jej nedobytné pohľadávky alebo nepredajné/znehodnotené zásoby vo výške 3 mil. EUR. Reálne spol. dosiahla stratu - 2 mil. EUR. Pozn.: Ak by spoločnosť túto skutočnosť zohľadnila vytvorením opravných položiek, tak výsledok hospodárenia zodpovedá skutočnosti, avšak spravidla tento prístup volia firmy, ktoré toto zreálnenie výsledku hospodárenia nepoškodí (reakcia veriteľov a pod.). Problematické pohľadávky možno vyčítať zo štruktúry pohľadávok vo výročnej správe - spravidla pohľadávky nad 180 dní PLS (pokiaľ sa nejedná napríklad o pozastávky). Informáciu o vývoji kvality obežných aktív zistíme aj z trendu ukazovatele doby obratu zásob a doby splatnosti pohľadávok.
  4. Samotný výsledok hospodárenia je ďalej skreslený o infláciu: odpisovanie historických cien, oceňovanie zásob FIFO, účtovanie úrokových nákladov. Pozn.: Inflácia znehodnocuje dlhodobé záväzky.
  5. Pre zaujímavosť uvádzam navýšenie výsledku hospodárenia z neprevádzkovej činnosti v USA formou ocenenia záväzkov na tzv. Fair Value (FAS 157 a 159). Zjednodušene, ak sa zvýši úverové riziko firmy, znižuje sa aj hodnota dlhu firmy z pohľadu veriteľa. Dochádza teda k poklesu hodnoty záväzkov firmy (iba cez prehodnotenie, reálna výška záväzku zostáva rovnaká) a vzniku zisku. Tento zisk však nie je reálny a firma ho nikdy nebude reálne inkasovať, možno len v prípade konkurzu .......

Z vyššie uvedeného vyplýva, že reálny zisk/strata z prevádzkovej činnosti spoločnosti nie je účtovný zisk, ale účtovný zisk upravený predovšetkým o nepeňažné operácie, mimoriadne účtovné operácie a problematické aktíva znehodnotené za dané účtovné obdobie. Automatické úpravy výsledku hospodárenia a podrobnú analýzu ziskovosti ponúka softvér finančná analýza.

< Späť