Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 Rentabilita tržieb

Rentabilita tržieb (ROS - Return on Sale)

Výpočet rentability tržieb = výsledok hospodárenia/tržby za predaj tovaru, výrobky a služby

Ukazovateľ rentabilita tržieb, niekedy označovaný ako zisková marža, vyjadruje percentuálny podiel výsledku hospodárenia na tržbách za predaj tovaru, výrobkov a služieb (všeobecne popisované ako % podiel zisku na 1 EUR tržieb). Na vývoj trendu ukazovatele rentability tržieb má vplyv predovšetkým: zmena ceny (predajné marže), nákladov, výška tržieb a zmena štruktúry predajného sortimentu. Ukazovateľ rentability tržieb má vyššiu vypovedaciu schopnosť ak:

 • Pri jeho výpočte vychádzate z upraveného výsledku hospodárenia (EBITDA alebo prevádzkového CF). Pozn.: Výpočet prevádzkového CF či EBITDA poskytuje softvér finančná analýza.
 • Poznáte hodnoty rentability tržieb hlavných konkurentov. Pozn.: Hodnoty odvetví v SR sú určite zaujímavé, ale príliš všeobecné.
 • Ukazovateľ rentabilita tržieb je hodnotený v trende (porovnanie viacerých období). Trend možno zdôvodniť najčastejšie prostredníctvom:
  • vývoja obchodnej marže (tržby z predaja tovaru - Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru). Ukazovateľ poskytuje informáciu o výške marže, s ktorou spoločnosť predáva svoj tovar.
  • vývoja marže pridanej hodnoty (obchodná marža + výroba - výrobná spotreba). Kľúčový ukazovateľ pre zhodnotenie rentability (krytie nákladov na služby, marketing, rentabilita výroby a pod.) Bez zohľadnenia napr. mzdových nákladov, daní, odpisov, ostatných nákladov a výnosov a výsledku finančného hospodárenia.
  • krytia mzdových nákladov z pridanej hodnoty (absolútna výška, % pomer) - veľmi užitočný ukazovateľ, ktorý zohľadňuje vývoj pridanej hodnoty a mzdových nákladov. Pozn.: Pri hodnotení trendu mzdových nákladov len na základe finančných výkazov je vhodné porovnať % pomer mzdových nákladov s výškou celkových tržieb za predaj tovaru, výrobkov a služieb v niekoľkých obdobiach.
  • trendu ďalších významných položiek výsledovky ako napr. finančného výsledku hospodárenia.
  • úvah nad skutočnosťami, ktoré ovplyvňujú rentabilitu danej firmy: trend tržieb (bod zvratu), citlivosť na zmenu kurzu EUR či cien nákladov (napr. ropa, elektrina, plyn, úroky a iné), postavenie na trhu vs. cenotvorba, druh tovaru, výrobku alebo služby, ktoré firma dodáva - výrobky s vyššou/nižšou maržou, kto sú dodávatelia a odberatelia, mzdová či materiálová náročnosť firmy (podiel na celkových nákladoch) a pod..

< Späť