Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 Ukazovatele krytia dlhov

Ukazovatele krytia dlhov - doba splatnosti dlhu a krytie úrokov

Ukazovatele krytia dlhov používajú predovšetkým banky ako jeden z nástrojov na zistenie schopnosti firmy splácať svoje úvery.

 • doba splatnosti finančného dlhu v rokoch (financial debt coverage ratio)
  výpočet: (bankové úvery + vydané dlhopisy) / prevádzkové CASH FLOW
  Ukazovateľ nám hovorí, za ako dlho môže firma splatiť všetky svoje úvery a vydané dlhopisy z prevádzkového cash flow. Tento ukazovateľ je možné upraviť len na výpočet počtu rokov potrebných na splatenie dlhodobých úverov z prevádzkového cash flow (long-term debt coverage ratio).
 • doba splatnosti celkového dlhu v rokoch (debt service coverage ratio)
  výpočet: cudzie zdroje / prevádzkové CASH FLOW
  Ukazovateľ nám hovorí, za ako dlho môže firma splatiť všetky svoje cudzie zdroje z prevádzkového CF.
 • krytie úrokov z prevádzkového cash flow (times interest Earned ratio)
  výpočet: (prevádzkové CASH FLOW + nákladové úroky) / nákladové úroky
  Ukazovateľ meria schopnosť firmy hradiť úroky z prevádzkového CF. Ide o hojne využívaný ukazovateľ merania schopnosti firiem hradiť svoje záväzky. Všeobecne sa za negatívnu hodnotu považuje 2,5 násobok a nižšia hodnota.

Pozn.: Ak neviete ako vypočítať prevádzkové cash flow, odporúčam program finančná analýza, ktorý to vypočíta za vás. V prípade, že nahradíte výpočet hospodárskym výsledkom, EBIT či EBITDA môže byť výpočet skreslený (pozri úprava výsledku hospodárenia).


< Späť