Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 Na čo slúži CASH FLOW?

CASH FLOW vie odpovedať napríklad na nasledujúce otázky:

 • Koľko spoločnosť vygeneruje prevádzkového CASH FLOW - výsledok hospodárenia je upravený o nepeňažné položky a položky mimoriadnej povahy, čím sa dozvieme napr.:

  Príklad 1: Vďaka znalosti CASH FLOW sa dozvieme, že hoci spoločnosť dosiahla zisk vo dvoch rokoch po sebe, v prevádzkovej činnosti bola oba dva roky stratová, pretože napríklad dotovala zisk rozpustením rezerv a predajom majetku.
  Príklad 2: Spoločnosť je dlhodobo stratová, ale likvidita naopak rastie. Vďaka znalosti CASH FLOW sa dozvieme, že dôvodom môže byť aj fakt, že spoločnosť nedokáže prevádzkovou činnosťou plne pokryť náklady na odpisy, čo je nepeňažný náklad a pri pripočítaní tohto nákladu k výsledku hospodárenia je spol. každoročne zisková.

Pozn.: Výpočet prevádzkového CASH FLOW poskytuje ekonomický softvér pre finančnú analýzu firiem - finančná analýza.

 • Ako veľký dlhodobý úver si môže spoločnosť požičať, respektíve aké splátky je schopná spoločnosť dlhodobo splácať vzhľadom na výšku prevádzkového CASH FLOW a ostatných výdavkov firmy.
 • Čo spôsobilo zmenu pracovného kapitálu (pracovným kapitálom myslený rozdiel medzi krátkodobými aktívami a pasívami). Napríklad dôvodom poklesu pracovného kapitálu o 5 mil. je strata v prevádzkovom CASH FLOW vo výške 2 mil. a vyplatenie podielu na zisku vo výške 3 mil. Tento pokles pracovného kapitálu firma financovala napr. rastom záväzkov z OS o 3 mil. a inkasom dlhodobej pohľadávky vo výške 2 mil.
 • Z akých zdrojov spoločnosť financovala nárast pohľadávok a zásob. Zo znalosti CASH FLOW sa napr. dozvieme, že zdrojom boli dodávatelia (predĺženie splatností záväzkov z obchodného styku), príjem z predaja dlhodobého majetku, pôžička spoločníka, bežný úver, finančný úrad ap.
 • V akej výške sú investície podľa finančných výkazov a z akých zdrojov spol. tieto investície financovala?
 • Vyplatila si spoločnosť podiel na zisku/dividendy?
 • Ako sa zmenila výška bankových úverov a výpomocí a s akým dopadom na finančnú stabilitu firmy ap.

< Späť