Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 Rentabilita aktív

Rentabilita aktív (ROA - Return on Assets)

Výpočet ukazovateľa rentability aktív (ROA) = (výsledok hospodárenia /aktíva celkom).

  • Ukazovateľ rentability aktív vyjadruje z pohľadu aktív výnosnosť aktív, alebo ak aká časť zisku bola vygenerovaná z investovaného kapitálu (efektivita využitia investovaného kapitálu), respektíve z celkových aktív. Čím vyššia je hodnota ukazovateľa rentability aktív, tým lepšie.
  • Rentabilita aktív vyjadruje z pohľadu pasív výsledok hospodárenia získaný z peňazí od majiteľov a veriteľov na rozdiel od ukazovateľa rentability vlastného imania, ktorý meria výsledok hospodárenia dosiahnutý len z peňazí majiteľov.
  • Ukazovateľ rentability aktív vyjadruje pri analýze kreditného rizika tiež mieru krytia rizikových aktív spoločnosti - napríklad, ak spoločnosť generuje nedobytné pohľadávky alebo nepredajné/znehodnotené zásoby vo výške 3% aktív ročne a ROA je 3%, tak rentabilita aktív pokrýva tieto problematická aktíva a ostatné výdavky (investície , splátky dlhodobých úverov atď.) sú financované z iných zdrojov, než z prevádzkovej činnosti. Pozn.: väčšina firiem sa s tvorbou opravných položiek na znehodnotené aktíva "neponáhľa", pretože im môže zhoršiť bonitu pri hodnotení bankami.
  • Rentabilita aktív má vyššiu vypovedaciu schopnosť, keď pri výpočte vychádzate z upraveného výsledku hospodárenia (EBITDA alebo prevádzkový CF). Podobne je pre spresnenie ukazovateľa možné upraviť výšku aktív o položky, ktoré aktíva skresľujú - nedobytné pohľadávky (u ktorých nebola vytvorená opravná položka), účelové precenenia majetku atď. Túto úpravu výpočtu umožňuje program finančná analýza.

< Späť