Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 Prevádzkový cyklus (conversion cycle)

Prevádzkový cyklus - na čo je dobré ho poznať?

Prevádzkový cyklus nás informuje o priemernej dobe, za ktorú firma premení tovar/výrobky či služby na hotovosť. Ukazovateľ vyjadruje, koľko dní je potrebných na predaj zásob a následne, koľko dní je potrebných na inkaso pohľadávok. Zjednodušene možno povedať, že prevádzkový cyklus znamená dobu potrebnú na premenu krátkodobých aktív na hotovosť alebo tiež, že potreba krátkodobého financovania je vyjadrená v dĺžke prevádzkového cyklu. V kontexte riadenia Cash Flow firmy platí, že čím je dĺžka prevádzkového cyklu dlhšia, tým viac zdrojov na financovanie krátkodobých aktív je potrebných a tým je spravidla financovanie nákladnejšie a naopak.

 

Prevádzkový cyklus obchodnej spoločnosti:
zásoby (od obstarania do predaja) - pohľadávka (od vystavenia faktúry do inkasa) - hotovosť

Prevádzkový cyklus poskytovateľa služieb:
služba (od financovania služby do vystavenia faktúry) - pohľadávka (od vystavenia faktúry po inkaso) - hotovosť

Prevádzkový cyklus výrobnej spoločnosti:
materiál (od nákupu materiálu po vložení do výroby) - nedokončená výroba (výrobný proces) - výrobok (od dokončenia výrobku po fakturáciu) - pohľadávka (od vystavenia faktúry po inkaso pohľadávky) - hotovosť

VZOREC: prevádzkový cyklus = doba obratu zásob + doba inkasa pohľadávok

Príklad: Doba obratu zásob činí 50 dní + doba inkasa pohľadávok 60 dní = prevádzkový cyklus 110 dní. Ak má firma celkovú likviditu 100 % a krátkodobé cudzie zdroje tvoria len záväzky z OS, potom spoločnosť platí svoje záväzky vo výške prevádzkového cyklu, teda okolo 110 dní.

Pozn.: Výpočet prevádzkového cyklu vrátane grafického vyjadrenia väzieb je prehľadne zobrazený v programe finančná analýza.

< Späť