Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 Leverage - pomer cudzích zdrojov k vlastnému imaniu

Leverage - pomer cudzích zdrojov k vlastnému imaniu (Debt to Equity Ratio)

vzorec: cudzie zdroje / upravené vlastné imanie

Ukazovateľ pomeru cudzích zdrojov k vlastnému imaniu (kapitálu) vyjadruje, aký je pomer cudzích zdrojov voči vlastným zdrojom pri financovaní firmy (tzv. Leverage). Ak je výška ukazovateľa 1, tak výška vlastného imania a cudzích zdrojov na financovanie firmy je rovnaká. Táto informácia je dôležitá pre veriteľov a investorov, pretože čím je hodnota ukazovateľa vyššia, tým vyšší je pomer cudzích zdrojov voči vlastnému imaniu a tým je aj vyššie riziko pre veriteľa. Avšak vyššia zadlženosť okrem zvýšenej rizikovosti firmy v prípade recesie či negatívnych výkyvov hospodárenia firmy, znamená aj vyšší podiel lacnejších zdrojov financovania, keďže náklady na cudzie zdroje sú spravidla lacnejšie ako náklady na vlastný kapitál. Teda zjednodušene vyššia zadlženosť spravidla zvyšuje rentabilitu vlastného imania, ale súčasne významne zvyšuje pravdepodobnosť, že spoločnosť nedokáže ustáť negatívne výkyvy v hospodárení (najrizikovejšie sú cyklické odvetvia). Hoci optimálna výška tohto ukazovateľa pre majiteľa firmy závisí na spôsobe financovania firmy, vzťahoch s veriteľmi, cenách zdrojov, odboru podnikania firmy ap. Pre veriteľa spravidla platí, že čím je tento ukazovateľ nižší, tým je nižšie riziko. Ideálna hodnota z pohľadu veriteľa je do max. hodnoty 1, kedy sa spoločnosť financuje vlastným imaním a cudzími zdrojmi v rovnakej výške. Reálne však 50 % podielu vlastného imania na financovanie firmy dosahuje len malé percento firiem. Pri kreditnej analýze preferujem používať skôr ukazovateľ podielu upraveného vlastného imania na financovanie aktív a tento ukazovateľ hodnotiť vždy v kontexte ďalších ukazovateľov, aby sme dosiahli komplexný pohľad na finančnú stabilitu firmy. Tento komplexný pohľad ponúka program finančná analýza.

Pozn.: Ukazovateľ je možné upraviť napríklad tak, že namiesto všetkých cudzích zdrojov sa vyberie len určitá časť - spravidla bankové úvery, či len dlhodobé úvery a porovnajú sa s výškou vlastného imania. Tieto ukazovatele zaujímajú predovšetkým banky.

< Späť