Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 CASH FLOW analýza

CASH FLOW analýza vychádza z výkazu CASH FLOW, ktorý je súčasťou účtovnej závierky u kontrolovaných spoločnosti. Ak výkaz nemáme k dispozícii, je nutné ho vypočítať či využiť program, ktorý výpočet CASH FLOW poskytuje - ako napríklad program finančná analýza. Cieľom finančnej analýzy CASH FLOW je zhodnotenie príjmov a výdavkov firmy za sledované obdobie. Sledovaným obdobím je obvykle rok, polrok, štvrťrok alebo mesiac. CASH FLOW analýza je nevyhnutnou súčasťou finančnej analýzy firmy a s jej pomocou ľahšie spoznáme, aká je súčasná i budúca finančná pozícia firmy .

CASH FLOW analýza poskytne informácie o tom:

  • ako spoločnosť reálne hospodári v prevádzkovej činnosti (prevádzkové CASH FLOW) a činnosti mimo prevádzkovú (jednorazový predaj budovy, mimoriadne výnosy, náklady a i.). Zdrojom informácií je predovšetkým výsledovka, kde je hospodársky výsledok upravený o nepeňažné operácie (odpisy, rezervy a i.) a mimoriadne operácie (zisk z predaja CP, budov, pozemkov a pod.).
  • aká aktíva novo financuje (napr. nárast zásob) či aká aktíva sú zdrojom financovania (napr. pokles pohľadávok)
  • aké pasíva novo financuje (napr. stratové hospodárenie či splatenie splátky úveru) a aké pasíva sú zdrojom nového financovania (nárast záväzkov z obchodného styku, ziskové hospodárenie a i.)

CASH FLOW analýza v súvislostiach

  • Príklad 1 - výkaz CASH FLOW v súvislostiach: ak dôjde k nárastu zásob o 10 mil. a poklesu záväzkov z obchodného styku o 5 mil., tak spoločnosť musela financovať výdavok vo výške 15 mil. Z výkazu CASH FLOW by sme mali zistiť, z akých zdrojov napríklad spoločnosť načerpala prevádzkový úver (5 mil.), vygenerovala prevádzkový CASH FLOW (+5 mil.) a poklesli jej pohľadávky z OS o 5 mil.
  • Príklad 2 - väzba na finančné ukazovatele (napr. ukazovateľ celkovej likvidity, pracovného kapitálu a splatnosti záväzkov z obchodného styku) - spoločnosti poklesol pracovný kapitál o 10 mil. a vzrástla splatnosť záväzkov o 30 dní. Z výkazu CASH FLOW sa napr. dozvieme, že spoločnosť vygenerovala prevádzkový CASH FLOW vo výške 5 mil., ktoré použila na vyplatenie dividend a že dôvodom poklesu pracovného kapitálu je investičná činnosť z prevádzkových zdrojov firmy. Poznáme teda dôvod oslabenie likvidity spoločnosti - investície, na ktoré spoločnosť nezarobila a financovala ich z prevádzkových zdrojov. A poznáme aj dôsledok predĺženia splatnosti záväzkov o 30 dní.
  • Príklad 3 - väzba na výsledovku: spoločnosť dosiahla stratu vo výške -5 mil., avšak z výkazu CASH FLOW je zrejmé, že táto strata bola spôsobená jednorazovým predajom materiálu so stratou -10 mil. Spol. má zisk v prevádzkovej oblasť +5 mil., čo je z hľadiska hodnotenia perspektívy rentability firmy pozitívna informácia ak sa domnievame, že ďalšie znehodnotené zásoby firma neeviduje a že išlo o mimoriadnu záležitosť, ktorá sa nebude opakovať.

< Späť