Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 Rentabilita vlastného imania

Rentabilita vlastného imania (ROE - Return on Equity)

Výpočet rentability vlastného imania (ROE) = (výsledok hospodárenia/vlastné imanie).

Ukazovateľ rentability vlastného imania vyjadruje výnosnosť vlastného imania a je teda zaujímavý predovšetkým pre majiteľa firmy či konkurenciu. Avšak výpočet ukazovateľa pre má mnoho nedostatkov:

  • Ukazovateľ rentabilita vlastného imania nezahŕňa informáciu o rizikovosti návratnosti vlastného imania. Paradoxne vysoká zadlženosť (nízky podiel vlastného imania) vedie spravidla k lepšej hodnote ukazovateľa.
  • Ukazovateľ rentabilita vlastného imania meria výnosnosť na základe účtovnej hodnoty vlastného imania a nie hodnoty trhovej.
  • Výpočet ukazovateľa rentability vlastného imania štandardne nezohľadňuje infláciu a náklady na vlastné imanie.
  • Výpočet ukazovateľa rentability vlastného imania by mal byť tiež upravený o pohľadávky voči majiteľom (ponížených o prípadné záväzky), ktoré svojou povahou majú dlhodobý charakter.
Informácie o rentabilite vlastného imania (ROE) je zaujímavá pre majiteľa firmy či konkurenciu, ale pre veriteľa (kreditná analýza) ) má nízku hodnotu. Ukazovateľ ROE má nízku vypovedaciu schopnosť najmä u spoločností, kde majitelia odčerpávajú značnú časť zisku cez vlastné mzdové náklady a ďalšie výhody. Automatický výpočet ukazovateľa rentabilita vlastného imania z výsledku hospodárenia, z EBITDA či prevádzkového CASH FLOW, ponúka program finančná analýza.

< Späť