Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 Doba obratu zásob

Na čo je ukazovateľ doby obratu zásob?

Ukazovateľ doby obratu zásob meria rýchlosť/dobu, za ktorú spoločnosť priemerne predá svoje zásoby. Zjednodušene to u obchodnej spoločnosti znamená, že ak je doba obratu zásob 60 dní, od okamihu nákupu tovaru do okamihu predaja tovaru leží tovar priemerne 60 dní na sklade. U výrobnej spoločnosti s dobou obratu napr. 90 dní zahŕňa táto hodnota celý výrobný cyklus, teda od nákupu materiálu, cez výrobu, do okamihu predaja výrobku. Z hľadiska riadenia cash flow je dôležité, že čím je ukazovateľ doby obratu zásob nižší, tým menej zdrojov na financovanie zásob firma potrebuje a naopak. Obrátku zásob je dobré sledovať v trende. Rastúca obrátka zásob môže byť dôsledkom napr. sezónnej povahy podnikania firmy či zmeny riadenia skladu (navýšenie skladových zásob vzhľadom na nové požiadavky odberateľov - just in time ap.), ale spravidla to odráža nárast menej predajných či znehodnotených zásob.

Pri hodnotení doby obratu zásob by sme mali zohľadniť najmä:

 • trend tržieb - rastový trend tržieb vytvára spravidla tlak na rast zásob - tieto zásoby je potrebné financovať. Nebezpečný môže byť napr. prílišný optimizmus pri skokovom raste tržieb vedúci k významným nákupom - pri poklese tržieb potom tieto nákupy musí firma financovať. Naopak pokles tržieb, napríklad v dôsledku recesie, sa premietne spravidla v spomalení obrátky zásob z dôvodu kumulácie nepredaných zásob, či náraste podielu problematicky predajných zásob na celkových zásobách. Pozn.: Niektoré predajné metódy môžu významne prelievať pohľadávky z OS do zásob. Napríklad vtedy, ak tovar v prípade, že nebude predaný odberateľom, môže byť dodávateľovi vrátený a tieto vratky tvoria významnú časť obratu.
 • sezónnosť podnikania - ak je činnosť spoločnosti významne sezónna, tak pred začiatkom sezóny a v začiatku sezóny má extrémne vysoký sklad, čo zhoršuje v tomto okamihu výpočet ukazovateľa obratu zásob. Pri finančnej analýze je preto dobré mať vždy dve porovnateľné obdobia, aby ste mohli porovnať reálny medziročný trend.
 • predaj priamo (nie zo skladu) a predaj z konsignačných skladov dodávateľov - Napríklad ak firma predáva 50 % svojich tržieb priamo (objednávka odberateľa sa prenáša na objednávku u dodávateľa - tovar nejde z vlastného skladu, či skladom len prechádza), tak reálna obrátka zásob bude po úprave výpočtu ukazovateľa o predaj priamo dvojnásobná. Podobne, ak firma generuje 50 % tržieb z konsingančních skladov, pretože tieto zásoby sú majetkom dodávateľa.
 • spôsob účtovania zásob - pozor na zmeny pri preceňovaní zásob či zmeny účtovnej metódy oceňovania zásob - spravidla účelové precenenie zásob má ako dôsledok nadhodnotenie reálnej hodnoty zásob (nadhodnotenie celkovej likvidity) a nárast rentability aj výšky vlastného imania. Účelové prehodnotenie zásob sa spravidla odrazí v náraste ukazovateľa doby obratu zásob.
 • druh zásob - zásoby podliehajú cenovým výkyvom, módnym trendom, exspirujú a p.
 • možné dôvody zníženia skladových zásob - príklady:
  • efektívnejšie riadenie zásob (logistika, riadenie výroby, plánovanie)
  • tvorba opravných položiek k starým zásobám
  • výpredaje - negatívny vplyv na maržu (hospodársky výsledok), avšak pozitívny vplyv na CASH FLOW
  • prenesenie financovania skladu na dodávateľa - vznik konsignačného skladu
  • prenesenie financovania materiálu na odberateľa (napr. zálohy, práca vo mzde)

VÝPOČET UKAZOVATEĽA DOBY OBRATU ZÁSOB:

Výpočet ukazovateľa doby obratu zásob (dni) = (zásoby * počet dní v období)/(náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru + (tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb * (100% - marža*))) *Pozn.: Ak nepoznáte maržu, doplňte napríklad 20%, to je nič proti ničomu .... alebo tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb ponechajte v plnej výške (nevynásobte %).

Výpočet doby obratu zásob je často chybne počítaný z celkových tržieb (tržby za predaj tovaru, výrobkov a služieb). Avšak je treba si uvedomiť, že zásoby sú pri predaji účtované v cene obstarania a predaj zásob a výrobkov je vrátane marže. Teda ak firma dosahuje vysoké marže na predaji zásob, bude ukazovateľ významne skreslený - výpočet bude lepší ako je realita. Ak analyzujete vlastnú firmu, odporúča sa pri výpočte rozdeliť zásoby na materiál, výrobky, tovar, nedokončenú výrobu ap. a proti tomu postaviť spotrebu. Ešte lepšou alternatívou je poznať štruktúru zásob podľa obrátky: napr. zásoby s obrátkou do 30 dní, 60 dní, 90 dní, do 120 dní atď. - pravidelná analýza konkrétnych položiek skladu a ich obrátky je pre dobré riadenie firmy nevyhnutná. Externý analytik sa spravidla riadi predovšetkým podľa ukazovateľa doby obratu zásob - táto hodnota je ako hlavný ukazovateľ trendu obrátky zásob spravidla dostatočná.

Hoci obrat zásob, podobne ako inkaso pohľadávok, odráža z veľkej časti odborové zvyklosti, možno stanoviť približné optimálne hodnoty ukazovateľa, tieto optimálne hodnoty sú súčasťou programu finančná analýza.

< Späť