Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 FINANČNÉ RIADENIE FIRMY

Finančné riadenie firmy významne závisí na výstupoch z finančnej analýzy. Efektívne finančné plánovanie, kontrola a rozhodovanie, teda hlavné činnosti finančného riadenia, majú všetky rovnaký cieľ: zaistiť firme dostatočné cash flow a finančnú stabilitu, zvyšovať hodnotu firmy a to všetko pri efektívnom riadení investícií a rizík. Nižšie sú uvedené hlavné oblasti, v ktorých program FAP - Finančná analýza poskytuje praktické informácie pre profesionálne finančné riadenie firmy:

Finančné riadenie a správna interpretácia súvahy a výsledovky firmy

Vyberiete si grafickú podobu, ktorá vám najviac vyhovuje: skrátené výkazy, plné finančné výkazy alebo horizontálnu a vertikálnu analýzu výkazov. Ak vám viac vyhovuje grafická podoba dát, kliknutím myši môžete sledovať vývoj aktív, pasív a výsledovky v prehľadných grafoch (dashboard grafy). Správne pochopenie jednotlivých položiek finančných výkazov a ich trendov je pre finančné riadenie firmy zásadné.

Finančné riadenie a plánovanie CASH FLOW (CF)

Pre efektívne finančné riadenie firmy je znalosť CASH FLOW nutnosťou. Program FAP ponúka automatický výpočet CF z finančných výkazov, z ktorého sa dozviete, aký je skutočný výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti (zreálnenie výsledku hospodárenia), či spoločnosť zarobí dostatočné zdroje na splátky investičného úveru (investičné rozhodovanie), prečo klesla výšky pracovného kapitálu a tým aj likvidity (finančné riadenie likvidity), aké mimoriadne položky skresľujú hospodársky výsledok (finančné riadenie rentability) atď. Vývoj CASH FLOW je možné hodnotiť za jednotlivé roky, mesiace (krátkodobý trend) alebo kumulovane až za 4 roky (dlhodobý trend). Samozrejmosťou je grafický výstup CF (dash-board grafy), grafický prehľad zmeny financovania firmy a rozklad CF do jednotlivých položiek výsledovky a aktív.

Finančné riadenie a riadenie likvidity

Program FAP ponúka 10 hlavných ukazovateľov pre posúdenie likvidity firmy (celková, bežná a rýchla likvidita, pracovný kapitál a šesť ukazovateľov aktivity). Podrobné grafické výstupy väčšiny z týchto ukazovateľov sú k dispozícii v podobe "Dashboard" GRAFOV. Súčasťou analýzy likvidity je aj grafický výstup obratového cyklu peňazí a peňažného cyklu, ktorý je nevyhnutné poznať pre efektívne finančné riadenie firmy (riadenie zásob a pohľadávok a záväzkov z obchodného styku). Pre riadenie likvidity je vhodné informácie previazať s cash flow výstupmi programu. Pri plánovaní likvidity je ďalej veľmi užitočný nástroj čo keď analýza, ktorý vie vymodelovať dopad vami zadaných zmien (zmena tržieb, rentability, splatnosti pohľadávok a i.) na likviditu spoločnosti. Modul čo keď analýza vie tiež spresniť výpočty ukazovateľov aktivity a likvidity, čo je vhodné pre zreálnenie dát pre efektívne finančné riadenie firmy.

Finančné riadenie a riadenie rentability

Program ponúka hodnotenie rentability z niekoľkých pohľadov a to:

  • Podrobná grafická analýza výsledovky v súvislostiach.
  • Úprava výpočtov hlavných ukazovateľov rentability (rentabilita tržieb, aktív, vlastného imania). Voľba výpočtu z hospodárskeho výsledku, EBITDA či upraveného hospodárskeho výsledku. Predovšetkým upravený hospodársky výsledok, tzv. "prevádzkový cash flow", je veľmi užitočný nástroj pre zreálnenie dosiahnutého hospodárskeho výsledku z prevádzkovej činnosti. Nakoniec, banky na podobne koncipovanom ukazovateli majú postavenú analýzu ziskovosti svojich klientov.
  • Grafické spracovanie vývoja marží, ukazovateľov rentability a nákladových položiek výsledovky a ich previazanie so súvisiacimi položkami súvahy a výsledovky.

Finančné riadenie a plánovanie investícií

Ak vás zaujíma odpoveď na otázku, či je firma schopná financovať investičný úver z prevádzkových zdrojov alebo si je nutné na túto investíciu požičať, tak odpoveď poskytne FAP softvér. V module cash flow ľahko zistíte, koľko je firma schopná dlhodobo zarobiť voľných zdrojov (z historických dát) a ako sú tieto zdroje dlhodobo spotrebované. V čo keď analýze si namodelujeme predpokladanú budúcu situáciu (investíciu a spôsob tejto investície) a bezprostredne uvidíte vplyv tohto zámeru na ukazovatele likvidity spoločnosti. Program poskytuje veľmi dobrý základný rámec ku kľúčovým rozhodnutiam firmy pri finančnom riadení a plánovaní investícií.

Finančné riadenie a zadlženosť firmy

Čím vyššia je zadlženosť firmy, tým vyššie je spravidla riziko fungovania firmy. Pre finančné riadenie je preto dobré mať vývoj zadlženosti pod kontrolou. Na tento účel slúži v programe ukazovatele zadlženosti, ukazovatele krytie dlhov a dva grafické prehľady k analýze zdrojov financovania, ktoré sú súčasťou analýzy cash flow.

Finančné riadenie a hodnotenie finančného zdravia firmy

Program poskytuje v desaťstupňovom ratingu hodnotenie finančného zdravia firmy. Pre pochopenie, prečo je finančné zdravie firmy hodnotené daným ratingom pomáha individuálne ratingové ohodnotenie hlavných finančných ukazovateľov. Práve previazanosť celkového ratingu firmy s ratingovým hodnotením jednotlivých ukazovateľov je nevyhnutné pre porozumenie trendov a vývoja finančného zdravia (bonity) firmy. Celkový pohľad na vývoj bonity firmy potom dotvára prehľadná analýza 24 silných a slabých stránok firmy. Tieto informácie sú dôležité nielen pre riadenie finančnej stability firmy, ale aj rokovania s bankami či inými veriteľmi, ktorí preverujú bonitu svojich klientov na základe finančných výkazov.

Riadenie dodávateľského rizika - zhodnotenie bonity odberateľa:

Program ako jediný v SR ponúka v module "kreditné riziko" hodnotenie dodávateľského rizika vrátane uvedenia predpokladanej platobnej morálky odberateľa a jeho bonity podľa finančných výkazov. Na základe zhodnotenia finančného zdravia odberateľa program odporučí aj dodávateľský limit a to v troch variantoch (konzervatívny, proobchodný, nadštandardný). Výstupom zhodnotenia bonity odberateľa je lepšie riadenie dodávateľského rizika a tým aj silnejšia pozícia pri riadení CASH FLOW a likvidity, ktoré je z veľkej časti postavené na schopnosti zinkasovať pohľadávky za predaný tovar, výrobky či služby. Nikdy by nemalo dôjsť k tomu, že nepoznáme finančné výsledky odberateľa, ktorého insolvencia by mohla ohroziť existenciu spoločnosti, alebo stáť rentabilitu firmy vygenerovanú úsilím niekoľkých rokov. Práve týmto prípadom pomáha predísť riadenie dodávateľského rizika s programom FAP .

Finančné riadenie a plánovanie

Každá spoločnosť je jedinečná a teda aj finančné plánovanie je vysoko individuálne a malo by byť realizované v samostatne vytvorenom programe len pre danú firmu - spravidla postačuje dobre nastavený excelovský zošit. Program FAP nie je určený priamo pre plánovanie firmy, ale ako užitočný podporný nástroj v rámci jeho modulu "čo keď analýza" možno modelovať budúce možné situácie a ich dopad na finančné zdravie a cash flow spoločnosti. Týmto sa program stáva významným pomocníkom pre finančné riadenie a plánovanie firmy. Pre plánovanie je ďalej užitočná vertikálna a horizontálna analýza, ktorá vie porovnať plánované a dosiahnuté hodnoty.

Môže tu byť uvedené ďalšie množstvo príkladov využitia ekonomického softvéru FAP - Finančná analýza podniku pre finančné riadenie. Avšak najlepšiu predstavu o možnostiach a vlastnostiach programu si utvoríte sami, prezretím videoprezentácie programu či ukážok jeho výstupov v PDF, ktoré sú na stiahnutie z hlavnej stránky.

< Späť