Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 Nepeňažné náklady a výnosy

Nepeňažné náklady a výnosy spoločnosti, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia:

  • Účtovné odpisy sú bezhotovostnými nákladom, ktorý vyjadruje opotrebenie dlhodobého majetku. Odpisy nie sú výdavkom - firma nič nikomu neplatí. Je to tak preto, že pri dlhodobom majetku nemožno obstarávaciu cenu naúčtovať v momente obstarania jednorazovo do nákladov, pretože hodnota majetku je znižovaná až následne prostredníctvom odpisov. Odpisy tak slúžia k postupnému preúčtovaniu nákladov súvisiacich s obstaraním dlhodobého majetku do výsledovky a tým vyjadrujú zníženie hodnoty dlhodobého majetku (opotrebenie). Odpisy teda nie sú výdavkom (nič sa neplatí) a sú len bezhotovostnými nákladom, ktorý zohľadňuje opotrebenie majetku.
  • Rezervy: tvorba rezerv je nepeňažným nákladom. Teda ak firma vytvorí rezervu vo výške 5 mil. napr. s cieľom opravy hmotného majetku, tak sa spoločnosti zníži o 5 mil. výsledok hospodárenia, ale ku skutočným výdavkom nedochádza. Naopak, rozpustenie rezervy navýši hospodársky výsledok o 5 mil., ale ide o nepeňažný výnos. Pozn.: Do zmeny rezerv patrí aj tvorba a rozpúšťanie odloženej daňovej pohľadávky a záväzku.
  • Opravné položky: tvorba opravných položiek nie je výdavkom. Spoločnosť má napr. staré nepredajné zásoby vo výške 1 mil., na ktoré sa rozhodne vytvoriť 100% opravnú položku. Vytvorí preto opravnú položku vo výške 1 mil. Táto opravná položka zníži o 1 mil. výsledok hospodárenia, však sa nejedná o peňažný výdavok. Súvaha a pasíva sa po tejto operácii naďalej rovnajú, pretože dôjde k zníženiu zásob o 1 mil. vytvorením opravnej položky a zároveň k zníženiu výsledku hospodárenia o 1 mil. preúčtovaním tejto opravenej položky do nákladov. Preúčtovanie opravnej položky je teda nepeňažnej povahy a vytvorením opravnej položky sa zreálni hodnota aktív (zásob) a vlastného imania. Naopak pri rozpúšťaní opravných položiek do výnosov (napríklad z dôvodu vymoženia oprávkovanej pohľadávky) nedôjde k reálnemu príjmu rozpustením rezervy - k príjmu dôjde až v okamihu uhradenia pohľadávky. Každá finančná analýza cash flow musí tieto skutočnosti zohľadniť.
  • Rozpúšťanie oceňovacieho rozdielu do nákladov/výnosov - nepeňažný náklad/výdavok

Vyššie sú uvedené najčastejšie nepeňažné operácie, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia spoločnosti. Práve znalosť nepeňažných účtovných operácií umožňuje lepšie porozumieť tvorbe výsledku hospodárenia spoločnosti. Automaticky očistiť výsledok hospodárenia o nepeňažné operácie dokáže program Finančná analýza.

< Späť