Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku

Na čo je ukazovateľ doby inkasa (splatnosti) pohľadávok?

Ukazovateľ doby inkasa pohľadávok z obchodného styku meria rýchlosť/dobu, za ktorú spoločnosť vyberie v priemere svoje pohľadávky. Čím je tento ukazovateľ nižší (napríklad doba inkasa 30 dní), tým menej zdrojov na financovanie pohľadávok firma potrebuje a naopak (doba inkasa 150 dní). V podstate priemerná doba splatnosti pohľadávok znamená priemernú dobu, počas ktorej financujete, spravidla bezúročne, vašich odberateľov. Ukazovateľ je dobré sledovať v trende. Rozhodnutie o dĺžke splatnosti a tolerancie inkasa po lehote splatnosti však spravidla vychádza z obchodných vzťahov s odberateľmi, riadenia dodávateľského rizika a odboru podnikania. Vysoký ukazovateľ doby inkasa pohľadávok môže odrážať dlhé splatnosti pohľadávok, avšak spravidla vyjadruje problematické portfólio odberateľov so zlou platobnou morálkou či vysoký podiel nedobytných pohľadávok.

Ukazovateľ doby inkasa pohľadávok môže byť skreslený napr. sezónnou fakturáciou, chybným účtovaním pohľadávok z obchodného styku napr. do iných kr. pohľadávok, vysokým podielom predaja v hotovosti (pozri nižšie) alebo ponížením pohľadávok o factoringové financovanie. Ak chcete poznať reálnu dobu splatnosti likvidných pohľadávok, odčítajte pri výpočte zo salda nedobytné pohľadávky. Pozn.: Optimálne hodnoty ukazovateľa doby inkasa pohľadávok vrátane zhodnotenia platobnej morálky sú uvedené v programe finančná analýza.

VÝPOČET DOBY INKASA (SPLATNOSTI) POHĽADÁVOK Z OBCHODNÉHO STYKU

Výpočet doby inkasa (splatnosti) pohľadávok z obchodného styku (dni) = ((krátkodobé pohľadávky z obch. styku * počet dní v období)/(tržby za predaj tovaru + tržby za predaj výrobkov a služieb)

Pre spresnenie výpočtu ukazovateľa je dobré poznať:

  • Podiel tržieb v hotovosti na celkových tržbách za tovar, výrobky a služby. Dôvodom je, že jednou z položiek pri výpočte doby splatnosti pohľadávok z obchodného styku sú celkové tržby. Avšak výpočet predpokladá, že väčšina týchto tržieb je na faktúru s odloženou splatnosťou (vzniká pohľadávka). Čím má firma väčší podiel tržieb v hotovosti, tým viac je ukazovateľ doby splatnosti pohľadávok skreslený (hodnota je lepšia než je realita). Napr.: Pri zohľadnení tržieb v hotovosti vo výške 50 % celkových tržieb bude výpočet ukazovateľa doby splatnosti pohľadávok dvojnásobný oproti štandardnému výpočtu, v ktorom sa predaj v hotovosti neberie do úvahy. S týmto skreslením sa stretnete predovšetkým pri hodnotení doby splatnosti pohľadávok firiem zaoberajúcich sa malo/veľkoobchodom.
  • Výšku krátkodobých pohľadávok z obchodního styku, ktoré sú svojím charakterom dlhodobé či nedobytné - Nedobytné pohľadávky nadhodnocujú reálnu dobu inkasa pohľadávok z obchodného styku. Pozn.: Zjednodušene je vznik nedobytných pohľadávok cenou za obchod na faktúru. Firmy spravidla odhadujú ročnú výšku problematických pohľadávok ako percento z celkových tržieb (či tržieb na obchodný úver) alebo ako absolútnu výšku pohľadávok viac ako napr. 180 dní po splatnosti.

Vyššie uvedené spresnenie výpočtu ukazovateľa doby inkasa pohľadávok z obchodného styku zreálni ukazovateľ pre vlastné finančné riadenie firmy, avšak je potrebné vnímať pohľad našich veriteľov, ktorí spravidla takéto úpravy nevykonávajú. Ak veritelia (predovšetkým banky) poznajú výšku nedobytných pohľadávok, spravidla znížia o tieto pohľadávky výšku pohľadávok vo výpočte ukazovateľa celkovej/ bežnej likvidity a v závislosti na dodatočných informáciách prípadne o túto výšku znížia aj výšku vlastného imania, pretože na nedobytné pohľadávky by mala byť vytvorená opravná položka.

< Späť