Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 EBITDA a prevádzkové CASH FLOW

EBITDA - výpočet


EBITDA sa vypočíta ako zisk pred úrokmi a zdanením (tzv. EBIT) plus odpisy. EBITDA je pre posúdenie rentability spoločnosti presnejší než výsledok hospodárenia, ale má niekoľko nedostatkov:

  • EBITDA neberie do úvahy platbu úrokov a daní, teda výdavky, ktoré majú významný vplyv na CASH FLOW
  • EBITDA upravuje výsledok hospodárenia o nepeňažné operácie (odpisy) a tým ho čiastočne zreálňuje, avšak nezahŕňa všetky tieto nepeňažné operácie. EBITDA nezohľadňuje rezervy vrátane účtovania odloženej dane a opravené položky
  • EBITDA nevylučuje mimoriadne položky vrátane zisku z predaja majetku
Ak nechceme poznať účtovný zisk, ale zisk = cash flow, v zmysle výnosov, ktoré priniesli či ešte len prinesú príjem, je nutné použiť iný ukazovateľ - a to ukazovateľ CASH FLOW.

Pozn.: Ukazovateľ EBITDA je vhodný napr. na medzinárodné porovnanie rentability firiem, pretože vylučuje daňové a úrokové zaťaženie a súčasne zohľadňuje spravidla hlavné nepeňažné náklady, odpisy.

CASH FLOW

Cash Flow - ukazovateľ očisťuje zisk po zdanení len o položky nepeňažnej povahy (odpisy, rezervy, účtovanie odloženej dane, opravné položky). Na rozdiel od ukazovateľa EBITDA zahŕňa platbu úrokov a daní. Ukazovateľ CASH FLOW premieňa zisk spoločnosti odpočítaním položiek nepeňažnej povahy na cash flow. Ukazovateľ CASH FLOW však neposkytuje informáciu akú časť zisku spoločnosť dosiahla z prevádzkovej činnosti a akú časť z činnosti mimoriadnej (predaj majetku a iné mimoriadne výnosy). K tomu slúži ukazovateľ Prevádzkové CASH FLOW.

Prevádzkové CASH FLOW

Prevádzkové CASH FLOW sa počíta podobne ako ukazovateľ CASH FLOW, teda zisk po zdanení sa upraví o nepeňažné operácie, ale výpočet sa ešte upraví o účtovné operácie, ktoré majú mimoriadny charakter. Predovšetkým ide o zisk z predaja dlhodobého majetku (ak nie je predmetom činnosti developerská či realitná činnosť a pod.), zisk z mimoriadneho predaja materiálu a zisk z mimoriadnych výnosov.

Ukazovateľ prevádzkového CASH FLOW premieňa zisk spoločnosti úpravou o položky nepeňažnej povahy a o mimoriadne položky, na zisk z prevádzkovej činnosti firmy. Výstupom je tak zisk, ktorý firma dosahuje predajom tovaru, výrobkov a služieb, nie inými mimoriadnymi činnosťami. Tento ukazovateľ je dôležitý pre posúdenie efektívnosti prevádzkovej činnosti firmy. Ak je tento ukazovateľ nižší než cash flow, spoločnosť dotuje zisk mimoriadnou činnosťou. Tento ukazovateľ považujem za najdôležitejší ukazovateľ pre hodnotenie absolútnej rentability firmy z pravidelnej činnosti. Prevádzkové CASH FLOW je vždy dobré zmerať k dosiahnutému výsledku hospodárenia a to najlepšie v trende niekoľkých období. Pri hodnotení rentability firmy preto odporúčam nepoužívať účtovný zisk, EBITDA či ďalšie podobné ukazovatele a používať prevádzkové CASH FLOW. Automatický výpočet tohto ukazovateľa ponúka softvér finančná analýza.

Pozn.: Ukazovateľ prevádzkového CASH FLOW považujem za najtransparentnejší pre analýzu rentability. Samozrejme aj tento ukazovateľ sa dá ešte spresniť napríklad zahrnutím nákladov na vlastné imanie spoločnosti, infláciu či spôsob oceňovania zásob, avšak tieto oblasti sa riešia skôr pri oceňovaní firmy ako pri štandardnej finančnej analýze. Ukazovateľ nezamieňať s ukazovateľom CASH FLOW z prevádzkovej činnosti, ktorého výpočet v rámci štandardizovaného výkazu cash flow je odlišný a predovšetkým zahŕňa do výpočtu zmenu pracovného kapitálu.

Upravený výsledok hospodárenia a jeho použitie pre výpočet ukazovateľov:

Upravený výsledok hospodárenia (EBITDA, prevádzkové CASH FLOW) sa spravidla porovnáva vo vzťahu k:


< Späť