Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 Úprava vlastného imania a finančná analýza

Zreálnenie vlastného imania (kapitálu)

Výšku vlastného imania zreálňujú predovšetkým veritelia, ktorí chcú poznať reálny podiel vlastného imania na financovaní firmy, pretože spravidla čím je tento podiel vyšší, tým je firma bonitnejšia. Majitelia firiem naopak chcú, aby firma vyzerala pre veriteľa ako bonitná a jedným z hlavných aspektov je ukazovateľ podielu vlastného imania. Preto majitelia firiem hľadajú spôsoby, ako tento podiel zvýšiť alebo zabrániť jeho zníženiu. Odporúčam preto za účelom zreálnenia kapitálovej štruktúry a ukazovateľov, ktoré sú počítané z vlastného imania, ponížiť vlastné imanie napríklad o tieto položky:

  • pohľadávky za upísané vlastné imanie: výška vlastného imania sa musí o tieto pohľadávky znížiť, pretože vlastné imanie nebolo plne uhradené
  • dlhodobý nehmotný majetok: SW, oceniteľné práva (napr. patenty), goodwill atď. - hodnota nehmotného majetku je často významne nižšia ako je účtovná hodnota, firmy často úmyselne cez tieto položky navršujú vlastné imanie (goodwill)
  • odložená daňová pohľadávka: tvorba odloženej daňovej pohľadávky navršuje hospodársky výsledok a tým aj výšku vlastného imania - tvorba je spravidla skôr špekuláciou nad budúcim vývojom, teda vzhľadom k obozretnosti ju z vlastného imania odporúčam odpočítať.
  • oceňovacie rozdiely: ak budete mať k dispozícii výkazy piatich rôznych náhodných spoločností s oceňovacími rozdiely, tak je vysoká pravdepodobnosť, že u štyroch z nich sú oceňovacie rozdiely nadhodnotené s cieľom posilnenia vlastného imania alebo môžu mať iný účel .... Z hľadiska obozretnosti, ak nepoznáte reálny postup pri vzniku oceňovacieho rozdielu, tak ich z vlastného imania odčítajte.
  • znehodnotenie aktív, u ktorých nedošlo k tvorbe opravných položiek - nedobytné pohľadávky, nepredajné zásoby, znehodnotený finančný majetok ap. O tieto aktíva znižujeme výšku vlastného imania (ak o nich vieme ..), pretože ak by na tieto aktíva boli vytvorené opravné položky, negatívne by ovplyvnili hospodársky výsledok a tým zreálnili výšku vlastného imania.
  • Vlastné imanie možno však aj navýšiť a to napríklad o tieto položky:
    • podriadené záväzky (Spravidla banky požadujú podriadiť záväzky voči spoločníkom. Ak sa tak stane, banka by mala o tieto záväzky navýšiť vlastné imanie pri finančnej analýze). Avšak pozor na situáciu, keď tieto záväzky sú opäť vytiahnuté cez pohľadávky z obchodného styku, alebo u menších spoločností cez extrémne vysokú výšku pokladne. Pozn.: podriadenie znamená, že firma tieto záväzky nemôže znížiť bez súhlasu banky.
    • rezervy (pokiaľ slúžia rezervy na optimalizáciu výsledku hospodárenia)

Ak nemáte dostatočné informácie potvrdzujúce reálnu hodnotu nehmotného majetku alebo oceňovacích rozdielov, tak odporúčam pri finančnej analýze maximálne konzervatívny postup a tieto položky od vlastného imania odpočítať - napríklad ako nástroj môžete použiť softvér FINANČNÁ ANALÝZA. Avšak ak máte informácie, ktoré preukazujú reálnu hodnotu týchto aktív, odčítať ich nemusíte - rozhodnutie je na vás.

 

< Späť