Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 Likvidita

Likvidita je schopnosť firmy premeniť majetok na peniaze, z ktorých je možné uhradiť záväzky. Likvidita (krátkodobá) znamená predovšetkým schopnosť firmy predať zásoby, zinkasovať pohľadávky z obchodného styku a ostatné krátkodobé pohľadávky a prípadne mať dostatočnú hotovosť na bankových účtoch v okamihu, keď máte uhradiť vaše krátkodobé záväzky. Spoločnosť je likvidná, ak má peniaze na včasnú úhradu svojich krátkodobých záväzkov - nedochádza k omeškaniu v platbách veriteľom. Príliš vysoká likvidita je spravidla sprevádzaná vysokým vlastným kapitálom a je často spájaná s konzervatívnym prístupom. Naopak príliš nízka likvidita využíva na financovanie cudzie zdroje.

Analýza likvidity

Likvidita, respektíve analýza likvidity je významnou časťou finančnej analýzy. Ak máte dostatok peňazí na úhradu vašich záväzkov, je otázkou, či by ste časť prevádzkových prostriedkov nemohli využiť inak a efektívnejšie. Ak nemáte dostatok peňazí na úhradu vašich záväzkov, je dobré poznať všetky možnosti ako túto situáciu zmeniť. Oslabená likvidita chybným riadením prevádzkového financovania zvyšuje zraniteľnosť firmy - ak nemôžete niečo ovplyvniť, hoci by ste chceli, znižuje sa miera nezávislosti vášho rozhodovania. Preto, ak sa financujete z krátkodobých záväzkov, potrebujete tento proces riadiť, a nie sa ho len zúčastniť. Napríklad potrebujete poznať čo sa stane, keď predĺžite splatnosť faktúr významnému odberateľovi o 30 dní, keď navýšite skladové zásoby o tretinu, keď vám vzrastú tržby o 20%, alebo keď budete financovať investičné aktivity, výplatu podielu na zisku, pôžičku spoločníkovi ap. z prevádzkových zdrojov (podrobne pozri čo keď analýza likvidity). Likvidita vašej spoločnosti je hodnotená aj finančnými inštitúciami, poisťovňami kreditného rizika či priamo vašimi dodávateľmi a to cez finančné výkazy aj platobnú morálku. Analýza likvidity vám tiež pomôže ohodnotiť očakávané platobné možnosti vašich odberateľov. Pozn.: Analýzu a modelovanie likvidity umožňuje finančná analýza.

Likvidita: aké položky aktív a pasív sa využívajú pri analýze likvidity?

  • Obežný majetok: krátkodobé pohľadávky, zásoby, finančné účty
  • Krátkodobé pasíva: krátkodobé záväzky, bežné bankové úvery
  • Výsledovka: tržby za predaj tovaru, tržby za predaj výrobkov a služieb, náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru; výrobná spotreba

Ako sa zisťuje likvidita spoločnosti?

Likvidita sa zisťuje pomocou finančných ukazovateľov:

Pozn.: za účelom komplexnej analýzy likvidity je dobré poznať minulé i predpokladané budúce cash flow. Pre potreby finančnej analýzy a finančného riadenia firmy je k dispozícii automaticky počítané cash flow v programe FAP - Finančná Analýza Podniku.

< Späť