Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 Čo keď (what if) analýza a analýza likvidity

Čo keď analýza v kontexte analýzy likvidity môže zodpovedať napr. nasledujúce otázky:

 • Čo sa stane s ukazovateľmi likvidity a aktivity keď:
  • sa predĺži/skráti splatnosť pohľadávok o X dní
  • sa zníži/zvýši obrátka zásob o X dní
  • poklesnú/vzrastú tržby o X%
  • začnem platiť záväzky z OS o X dní skôr/neskôr
  • splatím/načerpám bežné bankové úvery
  • investujem X EUR z prevádzkových zdrojov
  • dôjde k vyplatenie podielu na zisku vo výške X
  • firma poskytne dlhodobú pôžičku vo výške X EUR
  • a ďalšie
 • Ako môžem znížiť splatnosti záväzkov dodávateľom? Vplyv rastu/poklesu tržieb cez rast/pokles obežných aktív, vplyv splatnosti pohľadávok, obratu zásob, zmeny pracovného kapitálu, zmeny ostatných krátkodobých pohľadávok a záväzkov, zmeny výšky bankových úverov a výpomocí a ďalšie...
 • Ako investovať z prevádzkových zdrojov a neohroziť prevádzkové toky firmy?
 • Ako vyjsť v ústrety zákazníkom a predĺžiť im fakturovanú splatnosť a pritom zachovať súčasné splatnosti záväzkov?
 • Aký je vplyv oslabenie/posilnenie likvidity na pracovný kapitál?
 • Keď vzrastú tržby o X%, o koľko mi vzrastú pohľadávky z obchodného styku či zásoby a koľko budem potrebovať cudzích zdrojov, ak chcem zachovať súčasné splatnosti dodávateľom?
 • Akú výšku dodatočného financovania budem potrebovať na financovanie nárastu tržieb o X%?
 • Čo sa stane s likviditou spoločnosti pri poklese obratu o X%? Pri úvahe je nutné zohľadniť prístup externých veriteľov, predovšetkým bánk, ktoré spravidla reagujú na pokles tržieb znižovaním svojej angažovanosti ap.

Pozn.: Čo keď analýza (what-if analýza), ktorá vie pomôcť odpovedať nielen na vyššie uvedené otázky, je súčasťou programu finančná analýza podniku. V programe si vyberiete obdobie, z ktorého chcete vychádzať a môžete modelovať ...

< Zpět