Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 Finančná zadlženosť

Finančná zadlženosť (financial debt ratio)

vzorec: (bankové úvery + vydané dlhopisy) / aktíva


Ukazovateľ finančnej zadlženosti vyjadruje podiel bankového financovania vr. financovania formou vydaných dlhopisov na financovanie aktív. Čím vyšší je podiel bankových úverov a výpomocí na financovanie firmy, tým závislejšia je firma na tejto forme financovania a tým je dôležitejšie poznať štruktúru a podmienky tohto financovania (splatnosti, kovenanty ap.) pre finančné riadenie firmy. Banka ako veriteľ vníma negatívne vysokú finančnú zadlženosť a to nielen u firiem s nízkou bonitou. Spravidla by finančná zadlženosť nemala byť vyššia, ako je podiel vlastného imania na financovanie firmy, avšak toto pravidlo plní reálne len málo firiem. Preto tak ako u iných ukazovateľov sa musí aj tento ukazovateľ hodnotiť v kontexte ďalších výstupov finančnej analýzy. Tieto výstupy profesionálne zhŕňa program FAP.

Pozn.: Ukazovateľ finančnej zadlženosti má slabinu v tom, že vykazuje len podiel na financovaní firmy bez informácie o výške financovania z vlastného imania, preto je možné tento ukazovateľ doplniť ukazovateľom podielu finančnej zadlženosti na vlastnom imaní, kedy je vzorec zhodný s ukazovateľom finančnej zadlženosti, len miesto aktív sa uplatňuje upravené vlastné imanie.


< Späť