Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 Čo je CASH FLOW?

CASH FLOW, alebo peňažný tok, vyjadruje hotovostné toky firmy za konkrétne obdobie (najčastejšie rok, štvrťrok, mesiac). Výkaz CASH FLOW si možno predstaviť ako výpis z banky, z ktorého sú zreteľné vklady (príjmy) a výbery (výdavky). Súčasne vo výkaze CASH FLOW, rovnako ako vo výpise, je uvedený stav peňažných prostriedkov na začiatku a konci daného obdobia. Na rozdiel od výsledku, ktorý zobrazuje náklady a výnosy, výkaz CASH FLOW sleduje príjmy a výdavky, ktoré sa dajú zjednodušene opísať takto:

Výdavky (CASH FLOW-) - dva spôsoby používania peňazí:

 • Nárast aktív (napr. nárast zásob, pohľadávok)
 • Pokles pasív (napr. pokles vlastného imania, záväzkov)

Príjmy (CASH FLOW +) - dva spôsoby vytvárania peňazí:

 • Pokles aktív (napr. pokles pohľadávok, zásob, dlhodobého majetku)
 • Nárast pasív (napr. nárast záväzkov, vlastného imania)

Nižšie sú prípady zmien CASH FLOW u vybraných položiek súvahy:

 • Zásoby (aktíva): nárast je CASH FLOW-; pokles je CASH FLOW +
 • Pohľadávky (aktíva): nárast je CASH FLOW-; pokles je CASH FLOW +
 • Budovy (aktíva): nárast je CASH FLOW-; pokles je CASH FLOW +
 • Vlastné imanie (pasíva): nárast je CASH FLOW +; pokles je CASH FLOW-
 • Záväzky z obch. styku (pasíva): nárast je CASH FLOW +; pokles je CASH FLOW-
 • Bankové úvery (pasíva): nárast je CASH FLOW +; pokles je CASH FLOW-

Vyššie uvedená schéma platí v okamihu, keď všetky zmeny majú peňažný charakter. Zmeny, ktoré nemajú peňažný charakter, sú najčastejšie:

 • Zmena majetku o opravné položky alebo odpisy
 • Navýšenie vlastného imania z dôvodu kapitalizácie záväzkov
 • Navýšenie základného imania pri vzniku pohľadávky za upísané vlastné imanie
 • Zmena zásob z dôvodu ich precenenia
 • Zmena stavu rezerv vrátane zmeny stavu odloženej daňovej pohľadávky a záväzku
 • Ap.

Pozn.: Automatický výpočet cash flow určený pre finančnú analýzu poskytuje program finančná analýza podniku.


< Zpět