Logo: Finančná Analýza Podniku


FINANČNÁ ANALÝZA PODNIKU – SOFTWARE


Profesionálny softvér pre finančné analýzy účtovných výkazov, finančných ukazovateľov rentability, aktivity, likvidity a zadlženosti, výpočet CASH FLOW a praktický pomocník pri riadení a plánovaní firmy.

Finančná analýza podniku je jedinečný program na slovenskom a českom trhu, ktorého cieľom je zrozumiteľne a prehľadne poskytnúť informácie o finančnom vývoji firmy.

 

Kvalitný finančný softvér je tu!

 

 

ANALÝZA ÚČTOVNÝCH VÝKAZOV


ANALÝZA AKTÍV


ANALÝZA AKTÍV v grafoch - analýza štruktúry aktív v členení na dlhodobé a krátkodobé aktíva a stále a obežné aktíva. Stiahni si ukážku vo formáte PDF

 

 

ANALÝZA PASÍV


ANALÝZA PASÍV v grafoch - analýza štruktúry pasív v členení na dlhodobé a krátkodobé pasíva a vlastné imanie a cudzie zdroje. Stiahni si ukážku vo formáte PDF

 

ANALÝZA VÝSLEDOVKY


ANALÝZA VÝKAZU ZISKOV A STRÁT v grafoch - analýza tržieb, marží, krytia mzdových nákladov, výkonovej spotreby, finančných nákladov a výsledku hospodárenia. Stiahni si ukážku vo formáte PDF

 

HODNOTENIE BONITY FIRMY

HODNOTENIE FINANČNÉHO ZDRAVIA FIRMY

Súčasťou programu FINANČNÁ ANALÝZA PODNIKU je rating na úrovni bankových modelov, ktorý vie posúdiť vypočítané hodnoty finančných ukazovateľov a súčasne v desaťstupňovej škále vyhodnotiť celkovú bonitu firmy.

Ďalej program ponúka v prehľadnom grafickom spracovaní hodnotenie medziročného trendu finančných ukazovateľov až za 5 účtovných období a hodnotenie hlavných rizikových a pozitívnych stránok firmy.

Program posudzuje dodávateľské riziko, keď hodnotí rizikovosť odberateľa a jeho pravdepodobnú platobnú morálku na základe účtovných výkazov, vrátane odporúčaní výšky dodávateľského limitu.

 

 

 

HODNOTENIE UKAZOVATEĽOV


RATING FAP - hodnotenie finančného zdravia (bonity) a hlavných finančných ukazovateľov firmy - ratingové rozpätie 1 až 10 bodov (1 najmenšie riziko a 10 najväčšie riziko). Stiahni si ukážku vo formáte PDF

 

HODNOTENIE BONITY


RISK MANAGEMENT - zhodnotenie hlavných ukazovateľov a rizikových a pozitívnych faktorov firmy; dodávateľské riziko; predpokladaná platobná morálka odberateľov; dodávateľský limit. Stiahni si ukážku vo formáte PDF

HODNOTENIE FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV

PREHĽAD UKAZOVATEĽOV


Viac ako 40 FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV: trend tržieb, rentability, nákladov, likvidity, zadlženosti a trend krytia dlhov. Stiahni si ukážku vo formáte PDF

 

 

 

HODNOTENIE TRENDOV


ANALÝZA TRENDOV UKAZOVATEĽOV A PAVUČINOVÝ GRAF prehľadne hodnotí medziročné zmeny vo vývoji trendov finančného vývoja firmy dvoch období. Stiahni si ukážku vo formáte PDF

 

ANALÝZA UKAZOVATEĽOVDASHBOARD ANALÝZA UKAZOVATEĽOV - komplexná finančná analýza ukazovateľov pre finančné riadenie firmy.Stiahni si ukážku vo formáte PDF

 

HODNOTENIE CASH FLOW A ČO KEĎ ANALÝZA

CASH FLOW


Automaticky počítané CASH FLOW pre finančné analýzy a finančné riadenie (zreálnenie výsledku hospodárenia, zmena vlastného, dlhodobého a krátkodobého financovania firmy). Stiahni si ukážku vo formáte PDF

ANALÝZA CASH FLOW


Grafická analýza cash flow:
a) Dynamické CASH FLOW v grafoch.
b) Grafická štruktúra financovania firmy.
c) Prehľadná analýza použitia zdrojov a zdrojov financovania firmy. Stiahni si ukážku vo formáte PDF

"ČO KEĎ ANALÝZA"


"ČO KEĎ ANALÝZA" ponúka odpovede na otázky: Čo sa stane, keď vyplatíte podiel na zisku, predĺžite splatnosti faktúr odberateľom o 30 dní, vykážete stratu, poklesnú vám tržby, investujete, požičiate si z firmy, splatíte úver? Zároveň "čo keď analýza" obsahuje informácie o vplyve týchto krokov na ukazovatele firmy a cash flow. "Čo keď analýza" pomáha pri plánovaní a finančnom riadení firmy, vrátane odhadu dopadu zmien na možné hodnotenie bankou. Stiahni si ukážku vo formáte PDF

 


 

 

 

ÚČTOVNÉ VÝKAZY - TRI POHĽADY

VÝKAZY - ANALÝZA TRENDOV


Vertikálna a horizontálna analýza pre rýchle a prehľadné medziročné porovnávanie výsledkov hospodárenia firmy či porovnanie dosiahnutých výsledkov s plánovanými. Stiahni si ukážku vo formáte PDF


 

 

SKRÁTENÉ ÚČTOVNÉ VÝKAZY


Rýchly prehľad skrátených účtovných výkazov, hlavných finančných ukazovateľov a finančného ratingu (hodnotenie bonity) na jednej stránke formátu "A4". Stiahni si ukážku vo formáte PDF

 


 

PLNÉ ÚČTOVNÉ VÝKAZY


ÚPLNÉ FINANČNÉ VÝKAZY - výsledovka, aktíva a pasíva v plnom rozsahu (možnosť voľby výkazov v slovenskom alebo anglickom jazyku). Stiahni si ukážku vo formáte PDF

 

 

 

 

ZÁKLADNÉ PARAMETRE PROGRAMU FAP

Parametre

 • Softvér Finančná analýza podniku je určený majiteľom a manažérom firiem, finančným riaditeľom, obchodným riaditeľom, daňovým a finančným poradcom, osobám z finančného riadenia a riadenia rizika firiem, finančným analytikom, investorom a osobám zodpovedným za hodnotenie rizikovosti odberateľov. Choď na článok FINANČNÉ RIADENIE S PROGRAMOM FAP a článok DODÁVATEĽSKÉ RIZIKO.
 • Softvér finančná analýza sa dá využiť ako pri finančnej analýze vlastnej firmy, tak pri hodnotení finančného zdravia odberateľov, dodávateľov či konkurencie.
 • Cieľom programu je, aby sa finančná analýza stala praktickým nástrojom pre finančné riadenie a finančné plánovanie vašej firmy a komunikáciu s bankami pri rokovaniach o poskytnutí úveru.
 • Práca s programom je jednoduchá: zadáte finančné výkazy a následne si vyberiete modul pre analýzu dát. Ekonomický softvér FAP je kvalitný nástroj pre finančné riadenie a analýzy firiem, čo potvrdzuje aj jeho pozícia najpredávanejšieho softvéru tejto kategórie na českom a slovenskom trhu.
 • Program finančná analýza pracuje v prostredí MS EXCEL.
 • Vstupné dáta programu sú účtovné výkazy (súvaha a výsledovka v plnom rozsahu) podľa podvojného účtovníctva podľa slovenských účtovných štandardov.
 • Databáza až pre 100 účtovných uzávierok.
 • Finančná analýza podniku s možnosťou hodnotenia 1 až 5 období v jednom okamihu (výber ľubovoľných dát z databázy).
 • Prehľadná štruktúra - ovládanie programu cez MENU v hornej časti programu.
 • Grafické výstupy v štýle "Dashboard REPORTS" - usporiadanie dát, ktoré šetrí čas skúmaním detailov a umožňuje vidieť hlavné trendy a udalosti, čo je podstatné pre finančné riadenie firmy.

Technické požiadavky programu

 • SW požiadavky: MS EXCEL (SK) 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013
 • HW požiadavky: PC s taktovacou frekvenciou procesora 300 megahertzov alebo vyššou, 256 MB RAM (podľa OS), minimálny voľný priestor na disku pre jednu inštaláciu programu je 10 MB.
 • Oprávnenie pre inštaláciu: pre inštaláciu programu sú potrebné lokálne oprávnenia, ktoré umožňujú prenos na HDD a oprávnenie pracovať v prostredí MS EXCEL. Finančná analýza neobsahuje makrá.
 • Zálohovanie dát: zálohovanie programu nie je súčasťou aplikácie a musí byť zabezpečované štandardnými nástrojmi.
 • Zobrazenia: zmenu veľkosti zobrazenia modulov finančnej analýzy si môžete upraviť priamo v spustenej aplikácii MS EXCEL a to buď v dialógovom okne Lupa (Zobraziť/Lupa) alebo pri stlačení tlačidla CTRL jednoduchým pohybom kolieska myši nahor alebo nadol.

Informácie o cene, obchodných podmienkach a spôsobe nákupu softvéru FAP nájdete tu: