Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú Cash Flow?

CASH FLOW a zmena tržieb:

 • rast tržieb: Pri raste tržieb rastú obežné aktíva (CASH FLOW-) čo zvyšuje tlak na financovanie. Súčasne spravidla rastú fixné náklady a investičné výdavky (CASH FLOW-)
 • pokles tržieb: Pri poklese tržieb by logicky malo dochádzať k uvoľneniu CASH FLOW poklesom obežných aktív. Avšak spravidla spoločnosť nestačí prispôsobiť výšku zásob a náklady novej úrovni tržieb a pokles má preto často negatívny vplyv na CASH FLOW

CASH FLOW a zmena samofinancovania:

 • z prevádzkového CASH FLOW (upravený výsledok hospodárenia o nepeňažné účtovné operácie, zisk/stratu z mimoriadnej činnosti a predaja majetku) - výpočet prevádzkového CASH FLOW je súčasťou programu finančná analýza
 • zisk/strata z predaja majetku a mimoriadnej činnosti
 • zmena vlastného financovania z dôvodu financovania za skupinou vr. zmeny vlastného imania napr. z dôvodu navýšenia základného imania peňažným vkladom alebo výplaty podielu na zisku

CASH FLOW a pohľadávky z obchodného styku:

 • podiel predaja v hotovosti alebo na faktúru s odloženou splatnosťou
 • dĺžka poskytovanej splatnosti odberateľom
 • reálna platobná morálka odberateľov
 • výška nedobytných pohľadávok

CASH FLOW a zásoby:

 • dĺžka výrobného cyklu
 • podiel výroby na sklad vs. výroba na objednávku
 • spôsob riadenia skladových zásob (just in time a ďalšie)
 • podiel dodávok odberateľom zo skladu a podiel dodávok priamo
 • podiel predajov z konsignačného skladu dodávateľa
 • výška znehodnotených zásob

CASH FLOW a záväzky z obchodného styku:

 • podiel nákupov v hotovosti alebo na faktúru s odloženou splatnosťou
 • poskytované dodávateľskej splatnosti
 • platobná morálka dodávateľov

Ďalšie príklady skutočností, ktoré ovplyvňujú CASH FLOW firmy:

 • investičné výdavky
 • prístup k bankovému financovaniu - schopnosť získať/udržať bankové financovanie
 • splátky dlhodobých úverov, pôžičiek a záväzkov vr. splátky lízingov
 • tvorba pozastávok u stavebných spoločností
 • a ďalšie
< Späť