Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 Metódy vykazovania CASH FLOW

Metódy výpočtu CASH FLOW sú viac-menej dve: priama a nepriama.

  • Priama metóda - existujú dva výpočty a to štandardnou priamou metódou, ktorá vychádza z peňažných príjmov a výdavkov firmy (metóda čerpá z informácií na účtoch peňažných prostriedkov) - veľmi prácna metóda, pre ktorú je potrebné upraviť účtovný systém. Z týchto dôvodov vznikla tzv. upravená priama metóda, ktorá spočíva v premene nákladov a výnosov vo výkaze ziskov a strát na príjmy a výdavky cez zmeny na účtoch aktív a pasív.
  • Nepriama metóda - zjednodušene je výsledok hospodárenia upravený o nepeňažné a mimoriadne položky hospodárenia a o zmeny položiek súvahy (položky pracovného kapitálu, investície, zmeny vlastného imania ap.).

Využitie metód

Obe metódy sú povolené. V praxi je takmer výhradne používaná metóda nepriama - je jednoduchšia.

Pozn.: Program finančná analýza používa na výpočet CASH FLOW nepriamou metódu, ktorá je upravená aj pre výpočet investícií a financovania. Výkaz CASH FLOW FAP má aj vlastnú štruktúru dát, ktorá je určená pre jednoduché a rýchle porozumenie CASH FLOW. Nevýhodou tohto výpočtu je, že môže obsahovať aj nepeňažné transakcie. Výhodou je, že výpočet je automatický, s vysokou presnosťou a s okamžitou využiteľnosťou pre finančnú analýzu a finančné riadenie firmy.

< Zpět