Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 Podiel vlastného imania na financovaní aktív

Podiel vlastného imania (kapitálu) na financovanie aktív (Equity Ratio)

výpočet: upravené vlastné imanie / aktíva

Podiel upraveného vlastného imania meria výšku celkových aktív, ktorá je financovaná majiteľom (v zmysle vlastného imania) a nie veriteľmi. Ukazovateľ tak vyjadruje ochotu/schopnosť majiteľov sa podieľať na financovaní aktív firmy. Čím je táto hodnota vyššia, spravidla tým nižšie riziko pre veriteľa a naopak. Pre presné finančné riadenie firmy je vhodné do výpočtu ukazovateľa zahrnúť upravené vlastné imanie (pozri úprava vlastného imania). Výhodou nižšej výšky vlastného imania je spravidla nižšia cena cudzích zdrojov, než je cena vlastného imania. Ale ak je firma vysoko zadlžená a jej finančná stabilita narušená, veritelia zvyšujú cenu svojich zdrojov (v horšom prípade znižujú svoju angažovanosť) a pozitívny efekt úspory pri financovaní z cudzích zdrojov zmizne. Finančnú stabilitu firmy zistíte zhodnotením finančného zdravia firmy, ktoré ponúka napríklad program finančná analýza.

Pozn.: prevrátený ukazovateľ podielu vlastného imania na financovaní aktív je ukazovateľ podielu cudzích zdrojov na financovaní aktív (vzorec: cudzie zdroje / aktíva).

< Späť