Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 SWOT analýza

SWOT analýza firmy

SWOT analýza, teda analýza silných a slabých stránok firmy a analýza príležitostí a hrozieb firmy vám pomôže jednoducho a zároveň prehľadne zhodnotiť výkonnosť a perspektívu firmy. Skratka SWOT je zložená z prvých písmen slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (príležitosti) a Threats (hrozby). SWOT analýza firmy zjednodušene vychádza z predpokladu, že firma dosiahne strategický úspech rozvíjaním silných stránok a príležitostí a minimalizáciou slabých stránok a hrozieb. SWOT analýza je veľmi užitočný nástroj pre finančné riadenie a plánovanie a je dôležitým doplnkom finančnej analýzy. Pričom analýza silných a slabých stránok podniku sa zameriava na interné prostredie firmy a analýza príležitostí a hrozieb podniku sa zameriava na externé prostredie firmy.

 • Do interného skúmania napr. patria: firemná kultúra, značka a štruktúra; kvalita zamestnancov, skúsenosť, efektívnosť a kapacita činnosti, financovanie, podiel na trhu, ochranné známky a i.
 • Do externého skúmanie napr. patria: trendy na trhu, konkurencia, dodávatelia a odberatelia, spotrebiteľské správanie, technologický vývoj, ekonomické a politické prostredie daného štátu. Môže sa stať, že niektoré faktory budú v kontexte okolností patriť do viacerých kategórií - SWOT analýza podniku je subjektívny nástroj. Ako ho využijete, záleží na vás.

SWOT analýza - základné výstupy:

 • Maximálne využitie príležitostí a silných stránok pre rozvoj firmy
 • Identifikácia slabých stránok podniku a hľadanie riešení ich minimalizácie či odstránenia
 • Vytvorenie ochranných opatrení proti hrozbám a to napr. dobrou firemnou kultúrou (lojálni zamestnanci) a kvalitným vzdelávaním zamestnancov, budovaním dobrých vzťahov s dodávateľmi/odberateľmi, poistením rizík, preverením zmluvnej dokumentácie s odberateľmi/dodávateľmi/zamestnancami.; vytvorením realistického plánu v prípade krízového vývoja, ochrana duševného vlastníctva, zabezpečenie financovania dlhodobými zdrojmi s možnosťou predčasného splatenia a fixáciou úroku ap.

SWOT analýza silných stránok podniku (cieľom je využiť silné stránky - získanie výhody)

 • Dobré výsledky hospodárenia podniku: rastúci trend tržieb a ziskovosti, dobrá kapitálová štruktúra, dobrá likvidita, dobrý rating - bezproblémový prístup k bankovému financovaniu, nízky podiel problematických pohľadávok či znehodnotených zásob, diverzifikované portfólio odberateľov/dodávateľov ...
 • Špecifiká činnosti podniku: moderná nízkonákladová výroba, výhodná pozícia firmy, dobrá distribučná sieť, výhodné postavenie voči odberateľom/dodávateľom, konkurenčné výhody, dostatočná kapacita ...
 • Manažment a zamestnanci podniku: kvalitný manažment a zamestnanci, dobre nastavené motivačné programy, bezproblémové získavanie nových zamestnancov ...
 • Marketing podniku: dobré postavenie na trhu, vnímanie značky a produktu/služby, kmeň zákazníkov, efektívne investície do vývoja výrobkov, dobrý obchodný tím (diverzifikovaný - riziko odchodu kľúčového obchodníka ..), patenty ...

SWOT analýza slabých stránok (cieľom je identifikovať slabé stránky - eliminovať)

 • Zlé výsledky hospodárenia podniku: nie sú peniaze na investície, napäté vzťahy s dodávateľmi (neskoré platby), banky nechcú poskytnúť ďalší úver (nízka bonita, nie je čo ponúknuť ako zabezpečenie, nie je perspektíva), zlé riadenie pohľadávok a zásob - viazanie cash flow - problémy v likvidite ...
 • Špecifiká činnosti podniku: neefektívna výroba, prevádzka alebo využitie aktív; zlé umiestnenie firmy, zastarané neefektívne výrobné postupy a výrobné zariadenia, vysoká energetická a mzdová náročnosť oproti konkurencii; nedostatočná výrobná kapacita, poruchy vo výrobe ...
 • Zlé riadenie podniku a neefektívne výkony zamestnancov: vysoká fluktuácia zamestnancov, neskúsenosť, nedostatočný školiaci a vzdelávací proces, koncentrované riadenie firmy.
 • Slabý marketing podniku: nízka diverzifikácia výrobkov či služieb v porovnaní s konkurenciou, nekvalitné výrobky/tovar/služby, pošramotená povesť, predaj zastaraných produktov/služieb; pasívny prístup k zákazníkovi, malá diverzifikácia odberateľov, slabá značka, obmedzený prístup k distribučným kanálom ...

SWOT analýza príležitostí pre rozvoj firmy (cieľom je maximálne využiť príležitostí)

 • Vzťahy s firmami a FO, ktoré ovplyvňujú chod firmy: otvorenie trhu či zlepšenie postavenia na získanie nových zákazníkov; nárast predajov súčasným zákazníkom; využitie problémov konkurencie (likvidné, výrobné, obmedzenie financovania a i.); rozvoj ďalších predajných kanálov (predaj cez internet) , zlepšenie logistiky; outsourcing menej dôležitých aktivít; získanie kľúčových zamestnancov konkurencie, prístup k financovaniu, zlúčenie, splynutie či strategické partnerstvo s inou firmou.
 • Zmeny v podnikateľskom prostredí: politické, legislatívne a kontrolné mechanizmy (dane, clá, obmedzenia, podpory, EU fondy), všeobecné ekonomické trendy (vývoj úrokovej sadzby a i.)
 • Trendy v spoločnosti (demografické zmeny, zmena konzumného správania spotrebiteľa), vznik novej technológie (nové výrobné postupy, materiály, softvérové riešenie a i.), predaj cez internet, orientácia na nového zákazníka (zmena segmentácie trhu),

SWOT analýza hrozieb firmy (cieľom je hrozby identifikovať, sledovať a eliminovať)

 • Vzťahy s firmami a FO, ktoré ovplyvňujú chod firmy: strata významného zákazníka alebo dodávateľa, posilnenie konkurencie (získanie novej technológie - zastaranie technológie našej, vstup lacnejších náhrad na trh), vstup nového konkurenta na trh, cenová vojna s konkurenciou, silná pozícia konkurencie v distribučných kanáloch, slepá dôvera v kľúčového distribútora našich výrobkov, zvyšovanie cien od dodávateľov, odchod kľúčových zamestnancov, redukcia financovania bánk, dodávateľských limitov od odberateľov, redukovanie poistných limitov poisťovňou (na vaše spoločnosti či vašich odberateľov), ukončenie nájomnej zmluvy bez možnosti obnovy, prípadne extrémny nárast nájomného, rokovania (formálne, neformálne) v neprospech našej spoločnosti (konkurzný návrh, žaloba a i.), nedostatočná ochrana duševného vlastníctva ...
 • Zmeny v podnikateľskom prostredí: politické, legislatívne a kontrolné mechanizmy (ekológia, dane, zrušenie podpory štátu pre .. i.), politická stabilita, vývoj nezamestnanosti (regionálne vplyvy), všeobecné ekonomické trendy (vývoj úrokovej sadzby a i.) ...
 • Spoločenské trendy (demografické zmeny, postoj k zahraničným produktom a službám (jazyk), zmena konzumného správania spotrebiteľa - odklon od výrobkov), vznik novej technológie (nové lacnejšie výrobné postupy, technológie umožňujúce vyššiu mieru inovácie, zmena distribučných kanálov vzhľadom na využitie novej technológie, zmena zákazníckeho servisu, zmena materiálu, nové softvérové riešenie a i.), pokles spotreby...

SWOT analýza je subjektívna. Preto dobrá SWOT analýza najprv dôkladne analyzuje negatívne a až následne pozitívne aspekty podnikania. SWOT analýza podniku je jednoduchá, konkrétna, postavená predovšetkým na faktoch, nie pocitoch a rozlišuje striktne medzi stavom, kde je firma teraz a kde by mohla byť.


Pozn.: Ak chcete analyzovať výhradne konkurenčné prostredie firmy za účelom definovania obchodnej stratégie, môžete využiť tzv. Porterov päťfaktorový model, ktorý hodnotí konkurencieschopnosť firmy v piatich oblastiach: riziko vstupu nového konkurenta na trh; rivalitu medzi existujúcimi konkurentmi; vyjednávaciu silu odberateľov, vyjednávaciu silu dodávateľov a hrozbu nahradenia našich produktov/služieb inými (hrozba substitučných výrobkov).


< Späť