Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 Bod zvratu (break even point)

Čo je to bod zvratu?

Bod zvratu vyjadruje vzťah medzi obratom, nákladmi a ziskom a to formou tzv. kritického bodu (break even point), ktorý vyjadruje okamih, kedy obrat kryje celkové náklady podniku. Výpočet bodu zvratu pomôže identifikovať vplyv zmeny tržieb, fixných a variabilných nákladov na ziskovosť podnikania a je jedným z kľúčových prvkov pre finančné riadenie a plánovanie firmy.

Ako súvisí bod zvratu a úspory/náklady z rozsahu?

Pri práci s modelovaním bodu zvratu by sme vždy mali mať na pamäti, že úspory z rastu tržieb nemajú spravidla lineárnu podobu. Od určitého okamihu sa mení podiel variabilných, ako aj fixných nákladov. Dôvodom pre zmenu variabilných nákladov môžu byť napríklad objemové zľavy, či vyššie marže z dôvodu posilnenia pozície na trhu. Dôvodom zmeny fixných nákladov môže byť skutočnosť, že vyšší rast tržieb vyžaduje dodatočné investície alebo vyššie využitie špecialistov (právnici, účtovníci a i). Negatívny vplyv na náklady rastúcej spol. majú spravidla problémy v riadení rastúceho celku, zabezpečenie efektívnej komunikácie, kontroly a koordináciu procesov. Z vyššie uvedených dôvodov sa rast tržieb od určitej výšky nemusí prejaviť v úsporách na jednotku či efektivita úspor z rozsahu na jednotku sa znižuje. Pozn.: Ak rastúce tržby so sebou nesú nárast menej likvidných obežných aktív (problematické pohľadávky z dôvodu agresívnej obch. politiky, znehodnotené zásoby z dôvodu chybných nákupov a pod.), mali by sa tieto skutočnosti zahrnúť do úvah o reálnom prínose rastu tržieb na podnikanie spoločnosti.

Čo sú variabilné a fixné náklady?

 • Variabilné náklady sú náklady, ktoré sa menia v kontexte zmeny výkonu firmy: napríklad náklady na predaný tovar, náklady na materiál, mzdy a energie pri výrobe produktu a i.
 • Fixné náklady existujú, aj keď spoločnosť nevytvára žiadny výkon a sú v krátkodobom období nezávislé od objemu výkonu firmy. Ide napríklad o mzdy nevýrobných zamestnancov firmy, nájom a pod. Definícia krátkodobého obdobia znamená možnosť, že časť fixných nákladov môže mať tzv. skokový charakter, teda napr. pri raste objemu výkonov spravidla skokovo rastú aj fixné náklady.
 • Celkové náklady firmy je suma variabilných a fixných nákladov.

Pozn.: Pri výpočte bodu zvratu je potrebné rovnako dobre poznať úspory z rozsahu, (economies of scale) ako náklady z rozsahu (desconomies of scale). Súčasne je potrebné pri výpočte bodu zvratu pracovať s kurzovými rozdielmi či s možnou zmenou vstupov alebo výstupov, ak existuje reálne riziko týchto zmien. Výstupom výpočtu bodu zvratu je potom napr. bod zvratu pri priemernom ročnom kurze X, či bod zvratu pri priemernej cene vstupe vo výške Y atď. Viac-menej sa tak výpočet bod zvratu kombinuje s čo keď analýzou. Kvalitnú čo keď analýzu finančných výkazov ponúka softvér finančná analýza

Výpočet bodu zvratu - výpočet výšky tržieb, kedy firma nie je ani stratová, ani zisková.

 • Bod zvratu podľa obratu:
  Výpočet bodu zvratu = fixné náklady/(1-variabilné náklady/obrat)
  Viac-menej vzorec (1-variabilné náklady/obrat) vyjadruje krycí príspevok na úhradu fixných nákladov a zisku v %. Pozn.: Krycí príspevok na úhradu je možné jednoducho vyjadriť v absolútnej hodnote ako rozdiel obratu a variabilných nákladov. Zmenu výšky príspevku na úhradu fixných nákladov a zisku ovplyvní zmena variabilných nákladov a zmena výstupných cien, avšak príspevok neovplyvní zmena fixných nákladov. Existujú aj viacstupňové príspevky na úhradu, kde sa fixné náklady ďalej rozčlenia do niekoľkých skupín a po odpočítaní každej skupiny fixných nákladov vznikne medzistupeň príspevku na úhradu, čím sa spresní väzba príspevku na konkrétne fixné náklady.
 • Bod zvratu podľa počtu predaných kusov
  Výpočet bodu zvratu = fixné náklady/(príspevok na úhradu/kus)

Na aké otázky mi odpovie výpočet bodu zvratu?

Aká minimálna výška obratu je potrebná, aby spol. nebola stratová?
Aký počet výrobkov je nutné vyrobiť, aby som dosiahol zisk vo výške X mil. EUR.
Aký vplyv na rentabilitu má nárast fixných nákladov o X %?
Aký vplyv na rentabilitu má pokles variabilných nákladov o X %?
Aký vplyv na rentabilitu má nárast tržieb o X %?

Upozornenie: Analýza kritického bodu na úrovni celkového obratu firmy predstavuje významné zjednodušenie. Pre presnú analýzu je potrebná analýza bodu zvratu podľa jednotlivých výrobkov a k nim patriacich variabilných a fixných nákladov.


< Späť