Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 Doba splatnosti záväzkov z obchodného styku

Ukazovateľ doby splatnosti záväzkov z obchodného styku

Ukazovateľ doby splatnosti záväzkov meria rýchlosť/dobu, s akou spoločnosť priemerne hradí svoje záväzky z osobného styku. Tento ukazovateľ poskytuje veriteľom informáciu o predpokladanej platobnej morálke odberateľa vyplývajúcu z finančných výkazov. Priemerná doba splatnosti záväzkov spravidla odráža likvidnú situáciu firmy a závisí od týchto faktorov:

  • obrátka obežných aktív (hlavne doba inkasa pohľadávok + doba obratu zásob)
  • výška pracovného kapitálu (ideálne upraveného o krátkodobé aktíva a pasíva, ktoré majú dlhodobý charakter).
  • výška bankových úverov či iných krátkodobých zdrojov financovania, ako sú krátkodobé záväzky z obchodného styku (prijaté preddavky, pôžičky atď.)

Ak má spoločnosť dlhú dobu splatnosti záväzkov z obchodného styku, tento stav spravidla signalizuje problémy v likvidite. Kto je pre vás lepší odberateľ z hľadiska riadenia cash flow a rizík? Spoločnosť, ktorá vám uhradí vašu pohľadávku za dva mesiace (splatnosť záväzkov 60 dní) či štyri mesiace (splatnosť záväzkov 120 dní)? Ukazovateľ doby splatnosti záväzkov z obchodného styku je jedným z najvýznamnejších ukazovateľov pre veriteľa. Je to zrkadlo riadenia prevádzkového financovania firmy. Dokonca bez znalosti sofistikovaných ratingových nástrojov, ak zoradíte vašich odberateľov len podľa ukazovateľa doby splatnosti záväzkov, s vysokou pravdepodobnosťou týmto zoradením vyjadríte aj likvidnú situáciu týchto firiem.

Bohužiaľ však finančná analýza a finančné riadenie nie je o pravdepodobnosti a preto okrem doby splatnosti záväzkov je potrebné analyzovať aj ďalšie kritériá. Dokonca ani opticky relatívne nízka hodnota ukazovateľa doby splatnosti záväzkov ako napr. 60 dní nemusí znamenať, že vám odberateľ zaplatí za 60 dní. Odberateľ môže platiť polovici jeho dodávateľom v hotovosti (skontá, nákup zo zahraničia a pod.) a teda reálna platobná morálka tej druhej polovici musí byť cca dvojnásobná, než vykazuje ukazovateľ splatnosti záväzkov. Pre posúdenie platobnej morálky odberateľa je vždy dobré porovnať reálnu platobnú morálku odberateľa (priemerná úhrada od vystavenia faktúry) s ukazovateľom doby splatnosti záväzkov vypočítaného z účtovných výkazov. Aj pre presnejšie informácie je dobré ešte okrem ukazovateľa doby splatnosti záväzkov z obchodného styku vypočítať aj ukazovateľ doby splatnosti všetkých krátkodobých záväzkov. V prípade, že je hodnota doby splatnosti všetkých krátkodobých záväzkov výrazne odlišná od doby splatnosti záväzkov z OS, pokúste sa zistiť prečo, a či táto skutočnosť neprináša zvýšené riziko.

VÝPOČET DOBY SPLATNOSTI ZÁVÄZKOV Z OBCHODNÉHO STYKU

Výpočet doby splatnosti záväzkov z obchodného styku (dni) = (záväzky z obchodného styku * počet dní v období)/(náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru + výrobná spotreba)

Pri vlastnom výpočte doby splatnosti záväzkov z obchodného styku je dobré odpočítať od nákladov na predaný tovar a výrobnú spotrebu také náklady, ktoré boli uhradené v hotovosti, teda ak tvoria významný podiel. Súčasne by sme výpočet mali upraviť o také záväzky, ktoré nemajú krátkodobý charakter, ale sú účtované do záväzkov z obchodného styku (napríklad dlhodobý záväzok za spoločníkom účtovaný do krátkodobých záväzkov z obchodného styku atď.).

< Späť