Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 Pohotová likvidita

Pohotová likvidita / likvidita I. stupňa / okamžitá likvidita (cash ratio)

Ukazovateľ pohotovej likvidity znižuje krátkodobé aktíva o zásoby, teda o krátkodobé aktívum, ktoré negeneruje peniaze v prípade, že nedôjde k jeho predaju a zároveň i krátkodobé pohľadávky, ktoré už predstavujú realizovaný predaj, avšak nie pohotové prostriedky. Pohotová likvidita vyjadruje, aká časť krátkodobých záväzkov je krytá len finančným majetkom. Tento ukazovateľ je významný predovšetkým pri analýze likvidity veľkých korporácií. Ukazovateľ môže byť významne skreslený náhodnými/sezónnymi /účelovými pohybmi na účte ku koncu roka - tento ukazovateľ sa preto v praxi príliš nevyužíva a pri hodnotení pohybu finančného majetku stačí pohľad do výkazov spoločnosti či cash flow. Štandardná kreditná analýza preferuje ukazovateľ celkovej a bežnej likvidity podobne ako program pre finančné riadenie Finančná analýza podniku. V literatúre je pohotová likvidita nazývaná tiež ako likvidita 1.stupňa.

Výpočet ukazovateľa pohotovej likvidity = krátkodobý finančný majetok/(krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery)

< Späť