FINANČNÁ ANALÝZA SOFTWARE 
  NÁKUP PROGRAMU FINANČNÁ ANALÝZA ČLÁNKY DODÁVATEĽSKÉ RIZIKO KONTAKT


 CHOĎ NA PREZENTÁCIUFinančná Analýza Podniku - FAP SOFTWARE

FINANČNÁ ANALÝZA PODNIKU je ekonomický softvér, s ktorým je analýza firmy, jeho účtovných výkazov, rýchla a zrozumiteľná. FAP je jedinečný program na slovenskom trhu, ktorý:
 • Poskytuje profesionálny rating na hodnotenie bonity firiem na úrovni bank. modelov.
 • Hodnotí finančné ukazovatele v desaťstupňovej škále.
 • Počíta za vás prehľadné a zrozumiteľné CASH FLOW pre finančné riadenie a analýzu.
 • Hodnotí 24 silných a slabých stránok firmy na základe finančných výkazov.
 • Hodnotí dodávateľské riziko vr. simulácie dodávateľského limitu.
 • Pracuje s upravenými finančnými ukazovateľmi s cieľom zreálnenia fin. vývoja firmy.
 • Modeluje budúci vývoj CASH FLOW a ukazovateľov počas sekúnd.
 • Poskytuje "Dashboard" analýzu účtovných výkazov - grafické usporiadanie dát.
 • Ľahko identifikuje trendy - vertikálna, horizontálna a spider analýza.
 • Obsahuje viac než 70 logicky usporiadaných grafov a 40 ukazovateľov.
 • Odráža dlhoročné praktické skúsenosti autora z oblasti financovania firiem.

SOFTWARE FINANČNÁ ANALÝZA sa dá využiť ako pri finančnej analýze vlastnej firmy, tak pri hodnotení finančného zdravia odberateľov, dodávateľov či konkurencie. Cieľom programu je, aby sa finančná analýza stala praktickým nástrojom pre finančné riadenie a finančné plánovanie vašej firmy a komunikáciu s bankami pri rokovaniach o poskytnutí úveru. Práca s programom je jednoduchá: zadáte finančné výkazy a následne si vyberiete modul pre analýzu dát. Ekonomický software FAP je kvalitný nástroj pre finančné riadenie a analýzy firiem, čo potvrdzuje aj jeho pozícia najpredávanejšieho softvéru tejto kategórie na českom trhu (na slovenskom trhu novo v predaji od 9/2011).

Ukážky na stiahnutie v PDF

 • FINANČNÝ RATING - hodnotenie finančného zdravia (bonity) a hlavných finančných ukazovateľov firmy - ratingové rozpätie 1 až 10 bodov (1 najmenšie riziko a 10 najväčšie riziko)
 • FINANČNÉ UKAZOVATELE V GRAFOCH - rentabilita, likvidita, aktivita, zadlženosť a vlastné imanie - komplexná finančná analýza ukazovateľov pre finančné riadenie firmy
 • ANALÝZA UKAZOVATEĽOV PRE FINANČNÉ RIADENIE FIRMY - viac ako 40 finančných ukazovateľov: trend tržieb, rentability, nákladov, likvidity, zadlženosti a trend krytia dlhov
 • ANALÝZA VÝKAZU ZISKOV A STRÁT v grafoch - analýza tržieb, marží, krytia mzdových nákladov, výkonovej spotreby, finančných nákladov a výsledku hospodárenia
 • ANALÝZA AKTÍV v grafov - analýza štruktúry aktív v členení na dlhodobé a krátkodobé aktíva a stále a obežné aktíva
 • ANALÝZA PASÍV v grafoch - analýza štruktúry pasív v členení na dlhodobé a krátkodobé pasíva a vlastné imanie a cudzie zdroje
 • RISK MANAGEMENT A RIADENIE dodávateľského RIZIKA (CREDIT RISK) - zhodnotenie hlavných ukazovateľov a rizikových a pozitívnych faktorov firmy; dodávateľské riziko; predpokladaná platobná morálka odberateľov; dodávateľský limit
 • CASH FLOW ANALÝZA
  1. CASH FLOW štruktúra určená pre finančné analýzy a finančné riadenie (zreálnenie výsledku hospodárenia, zmena vlastného, dlhodobého a kr. financovania firmy).
  2. Dynamické CASH FLOW v grafoch.
  3. Grafická štruktúra financovania firmy.
  4. Prehľadná analýza použitia zdrojov a zdrojov financovania firmy.
 • VERTIKÁLNA A HORIZONTÁLNA ANALÝZA - horizontálna analýza sleduje zmeny jednotlivých položiek súvahy v čase a vertikálna analýza vyjadruje percentuálny pomer jednotlivých položiek výsledovky k celkovým tržbám a položiek aktív a pasív k celkovej bilančnej sume. Užitočný nástroj pre finančné riadenie a plánovanie firmy, ktorý umožňuje rýchle a prehľadné medziročné porovnávanie výsledkov hospodárenia firmy či porovnanie dosiahnutých výsledkov s plánovanými.
 • SPIDER ANALÝZA a HORIZONTÁLNA ANALÝZA TRENDOV UKAZOVATEĽOV - pavučinový graf, ktorý porovnáva dve obdobia a prehľadne tak vyjadruje medziročné rozdiely vo vývoji ukazovateľov a horizontálne analýzu dobrých a zlých trendov ukazovateľov dvoch období.
 • ČO KEĎ ANALÝZA FAP (what if analysis) - ponúka odpovede na otázky ako: Čo sa stane, keď vyplatíte podiel na zisku, predĺžite splatnosti faktúr odberateľom o 30 dní, vykážete stratu 2 mil., narastie vám doba obratu zásob o 20 dní, poklesnú/vzrastú vám tržby, investujete, požičiate si z firmy, splatíte investičný úver? Zároveň "ČO KEĎ ANALÝZA FAP " obsahuje informácie o vplyve týchto krokov na finančné ukazovatele firmy a cash flow. Čo keď analýza významne pomáha pri plánovaní a finančnom riadení firmy, vrátane odhadu dopadu zmien na možné hodnotenie bankou.
 • PLNÉ ÚČTOVNÉ VÝKAZY - výsledovka, aktíva a pasíva v plnom rozsahu (možnosť voľby názvov položiek v slovenskom alebo anglickom jazyku)
 • SKRÁTENÉ ÚČTOVNÉ VÝKAZY - finančné výkazy + hlavné finančné ukazovatele + rating na jednej stránke formátu "A4"

Komu je softvér FAP určený?

 • Finančná analýza firmy je ekonomický softvér určený majiteľom a manažérom firiem, finančným riaditeľom, obchodným riaditeľom, daňovým a finančným poradcom, osobám
  z finančného riadenia a riadenia rizika firiem, finančným analytikom, investorom a osobám zodpovedným za hodnotenie rizikovosti odberateľov.
 • » Finančné riadenie firmy s programom FAP

Základné parametre programu FAP

 • Program finančná analýza pracuje v prostredí MS EXCEL.
 • Vstupné dáta programu sú účtovné výkazy (súvaha a výsledovka v plnom rozsahu) podľa podvojného účtovníctva podľa slovenských účtovných štandardov.
 • Databáza až pre 100 účtovných závierok.
 • Finančná analýza podniku s možnosťou hodnotenia 1 až 5 období v jednom okamihu (výber ľubovoľných dát z databázy).
 • Ovládanie programu cez MENU v hornej časti programu - prehľadná štruktúra.
 • Grafické výstupy v štýle "Dashboard REPORTS" - usporiadanie dát, ktoré šetrí čas skúmaním detailov a umožňuje vidieť hlavné trendy a udalosti, čo je podstatné pre finančné riadenie firmy.

Technické požiadavky programu

 • SW požiadavky: MS EXCEL (SK) 2000, 2002, 2003, 2007, 2010.
 • HW požiadavky: PC s taktovacou frekvenciou procesora 300 megahertzov alebo vyššou, 256 MB RAM (podľa OS), minimálny voľný priestor na disku pre jednu inštaláciu programu je 10 MB.
 • Oprávnenie pre inštaláciu: pre inštaláciu programu sú potrebné lokálne oprávnenia, ktoré umožňujú prenos na HDD a oprávnenie pracovať v prostredí MS EXCEL. Finančná analýza neobsahuje makrá.
 • Zálohovanie dát: zálohovanie programu nie je súčasťou aplikácie a musí byť zabezpečované štandardnými nástrojmi.
 • Zobrazenia: zmenu veľkosti zobrazenia modulov finančnej analýzy si môžete upraviť priamo v spustenej aplikácii MS EXCEL a to buď v dialógovom okne Lupa (Zobraziť/Lupa) alebo pri stlačení tlačidla CTRL jednoduchým pohybom kolieska myši nahor alebo nadol.

Nákup softvéru Finančná analýza podniku

 • Informácie o cene, obchodných podmienkach a spôsobe nákupu programu nájdete tu.